Аналіз роботи ЗАКЛАДУ за 2019-2020 навчальний рік

Аналіз роботи ЗАКЛАДУ за 2019-2020 навчальний рік

Комунальний заклад «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про спеціальну школу та Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903, наказом МОЗ України від 20.02.2013 №144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», Основами законодавства України про охорону здоров′я, Сімейним кодексом України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України в галузі освіти та охорони здоров′я, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та власним Статутом.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемною темою «Використання педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості знань, вмінь і навичок учнів з тяжкими порушеннями мовлення в межах реалізації національної Програми виховання учнів».

Основним завданням школи є забезпечення права дітей із складними вадами розвитку на здобуття відповідного рівня дошкільної та базової середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку.

У 2019-2020 навчальному році навчально-виховний процес здійснювало 79 педагогів, у тому числі директор Мичак Т.В., заступник з навчальної роботи Санницька О.І., заступник з виховної роботи Пашковець О.Г., педагог-організатор Дем’янчук О.В., практичний психолог Захарчук Н.О., соціальний педагог Хролець Н.С.

         96% від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту, 39 педагогів мають другу спеціальну корекційну освіту.

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами:

 • учителі – 39 осіб;
 • вихователі – 34 особи;
 • соціальний педагог – 1 особа;
 • практичний психолог – 1 особа;
 • педагог-організатор – 1 особа;
 • медичний персонал – 3 особи;
 • обслуговуючий персонал – 50 осіб.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в закладі була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступники директора, керівники шкільних методичних об’єднань, практичний психолог та педагог-організатор.

Протягом року проводились засідання методичної ради школи, де розглядались питання роботи методоб’єднань, ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення навчальних предметів, впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, психологічний супровід учнів 1 та 5-х класів. В закладі працювало 6 методичних об’єднань,  на засіданнях яких обговорювались актуальні проблеми навчально-виховного процесу, обговорення відкритих уроків та виховних заходів (керівники: Мясоєдова О.Б., Мичак М.В., Хролець М.П., Волинчук І.Г., Усик Т.В., Грушовець С.В.).

Протягом року проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи вчителів школи, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів закладу шляхом розміщення електронних публікацій на освітніх сайтах.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова підготовка здійснювалась згідно з перспективним планом. Відвідуючи курси педагоги виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи.

Ефективно проводилась робота над проєктами «Адаптація п’ятикласників до умов середньої школи. Шляхи корекції» та «Адаптація учнів 1 класу до шкільного колективу».

Працювала протягом року ППК школи, члени якої обстежували новоприбулих дітей, надавали методичну допомогу педпрацівникам у роботі з дітьми з особливими потребами, виступали на педрадах, методичних об’єднаннях.

Педагогами, що атестувалися були проведені показові відкриті уроки. Протягом року успішно пройшли атестацію 14 педагогів: підтверджено вищу кваліфікаційну категорію для 5 педагогів, 10-й тарифний розряд для 1 педагога; присвоєно вищу кваліфікаційну категорію для 2 педагогів, першу – для 1 педагога, другу – для 5 педагогів, встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «Старший вчитель» 2 педагогам.

Позакласна робота з предметів сприяла розширенню знань, поглибленню ознайомлення учнів з навколишнім середовищем. Змістовно та цікаво були проведені предметні тижні з української мови і літератури (Землякова Г.І., Сачук С.М., Кравчук Т.М.), історії (Жданюк Л.В., Мичак М.В.), музики (Андрійчук М.М.), біології і хімії (Усик Т.В.), математики (Філіпович Н.П., Хролець М.П., Кирильчук О.С.) та тиждень початкового навчання (Мясоєдова О.Б.).

Активізувалося впровадження в роботу інформаційних технологій. З метою обміну досвідом учителями були проведені відкриті уроки, позакласні заходи, заходи, педагогів, які атестувалися, спортивно-розважальні заходи. Протягом навчального року вчителями зверталася увага на створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання творчо обдарованих дітей.

Практичним психологом школи проводилось діагностування пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери учнів, рівня адаптації першокласників. Проводились індивідуальні заняття з учнями, які потребують особливої уваги.

В цьому навчальному році у конкурсі-ярмарку педагогічної творчості брав участь вчитель історії та християнської етики Мичак М.В., який подав для розгляду авторську програму інтегрованих гурткових занять «Бісеринки Істини».

Вчитель початкових класів Мясоєдова О.Б. брала участь у роботі творчої групи педагогів спеціальних шкіл області при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. Адміністрація школи відвідувала уроки та позакласні заходи спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків. За вчителями-початківцями були закріплені наставники. У ході стажування було організовано взаємовідвідування уроків молодих спеціалістів, наставників та кращих учителів школи, ознайомлено з матеріально-технічною базою школи, проведено ряд консультацій.

У 2019-2020 навчальному році вивчався стан викладання та рівень знань, умінь і навичок учнів з окремих предметів: хімії, біології та англійської мови. Було вивчено документацію вчителів, відвідано уроки, позакласні заходи, проведено тестування учнів, вивчено стан матеріально-технічного забезпечення кабінетів, проведено співбесіди з учителями.

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку. Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання та виховання дітей.

Аналіз показав, що у 2019-2020 навчальному році виховна діяльність була спрямована на реалізацію «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», обласної Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки та Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Методична робота з молодими педагогами здійснювалася «Школою молодого педагога» (Шкрибей Р.П.). Молоді спеціалісти працювали за програмою індивідуального навчання. На заняттях розв’язувались конкретні проблеми методики виховання, проводилось ознайомлення з сучасними методами, технологіями та формами роботи з дітьми, створювались комфортні умови праці молодого фахівця, впроваджувалися передові методики у виховання. Широко практикувалось взаємовідвідування виховних заходів та самопідготовок.

Класними керівниками, вихователями проводилась індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень, контролювалось відвідування учнями закладу, велися щоденники психолого-педагогічних спостережень.

Проводились наради, круглі столи з питань  планування виховної роботи на ІІ семестр, реалізації компетентнісного підходу у вихованні, запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу.

Протягом навчального року працювало 7 гуртків: «Танцювальний» (керівник Дем’янчук О.В.), «Театральний» (керівник Дем’янчук О.В.), «Піскова анімація» (керівник Жданюк А.В.), «Умілі ручки» (керівник Волинчук І.Г.), «Різьба по дереву» (керівник Грушовець В.В.), «Берегиня» (керівник Жданюк Л.В.), «Бісеринки Істини» (керівник Мичак М.В.).

Для реалізації Перспективного плану у 2019-2020 навчальному році були сплановані та проведені заходи в рамках – місячник здорового способу життя і безпеки життєдіяльності «Найцінніший дар – життя» (02.09-29.09.2019), місячник родинного виховання «Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу» (01.10-31.10.2019), місячник правової освіти «Діти в правовій державі» (04.11-29.11.2019), місячник національного виховання «Мій край – моя історія» (02.12.2019-27.12.2019), місячник ціннісного ставлення до праці «Світ професій: праця та покликання» (13.01-29.01.2020), місячник естетичного виховання «Мистецтво – що звертається до серця» (03.02-26.02.2020).

Протягом року були проведені наступні виховні заходи: свято Першого дзвоника «Світлий вересень знову скликає…», концерт «Вітаємо Вас, шановні педагоги!», фестиваль повстанської  пісні «Повстанські ночі», Відзначення Дня гідності і свободи: мітинг біля Пам’ятного каменя Героїв України «Україна – країна нескорених», години спілкування «Україна – Батьківщина, я – її мала частина», «Герої нашого часу», «Україна в боротьбі за державність», до дня пам’яті жертв голодомору в Україні: години пам’яті «Є пам’ять, якій не буде кінця», «Українське село в роки голодомору 32-33 рр.», конкурс малюнків «Голодомор – біль серця всієї України»; свято «Андріївські вечорниці», свято «Святий Миколай іде – Різдво веде»; до Дня  Соборності України: тематична лінійка «Суверенна моя Україна»; конкурс плакатів «Сила нації – в її єдності!»; до дня пам’яті Героїв Крут: година пам’яті «Пам’ятай про Крути», проведена керівником та учасниками патріотично-краєзнавчого гуртка «Берегиня»; літературно-музична композиція «Герої не вмирають…Просто йдуть…»; літературно-музична композиція «Слово наше рідне – слово українське!»; віртуальна подорож «Поговоримо крізь віки…», квест-гра «Відомий і невідомий Шевченко».

У зв’язку із запровадженням карантину не вдалося повністю реалізувати виконання плану заходів у рамках місячника духовно-морально-етичного виховання «Моя родина – це вся Україна» (02.03-28.03.2020), місячника екологічного виховання «Шануймо природу усюди й завжди» (01.04-30.04.2020), місячника громадянського виховання «Ти – громадянин України» (04.05-29.05.2020). Вихователі, класні керівники та педагог організатор Дем’янчук О.В. розміщували у мережі Viber інформацію щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції, до Дня пам’яті та примирення, Дня Європи (онлайн конкурс малюнків «Прапори Європи»), різні корекційно-розвивальні завдання (на розвиток психічних процесів, математичної та мовленнєвої компетентностей і т.п.). До Дня вишиванки була проведена фотовиставка «Я і моя родина у вишиванці» та створене вітальне відео. Засобами мережі Viber було дистанційно проведено свято Букварика, свято Останнього дзвоника та Випускного вечора «Блукає Вечір випускний у травах запашних…»

Отже, підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що методична робота у 2019-2020 навчальному році проводилась на достатньому рівні.

Робота педагогічного колективу закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу організована згідно із Законом України «Про охорону праці», наказом МОЗ України від 20.02.2013 № 144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669.

Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації закладу.

На початок 2019-2020 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і класах, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану закладу.

На засіданні педради (протокол № 6 від 28.08.2019) погоджено річний план роботи на навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона здоров’я і життя дітей. Охорона парці», та розглядалось питання «Про стан та завдання педколективу з охорони здоров’я учнів та техніки безпеки в навчально-виховному процесі».

Питання пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу стоїть на постійному контролі адміністрації закладу, дане питання розглядалось на нарадах при директорові.

Усі працівники закладу пройшли медичний огляд та мають допуск до роботи.

Посадові обов’язки працівників, інструкції з  питань охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

Наказом про школі від 29.08.2019 № 170 «Про організацію охорони праці в закладі у 2019-2020 навчальному році» створено службу охорони праці».

На початку та протягом навчального року були видані накази, що передбачали роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності і виробничої санітарії.

За планом роботи школи проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. В школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і безпеки життєдіяльності учнів закладу. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників і учнів.

Також у закладі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та  трудових спорів. Система контролю адміністрації закладу у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, спортзалі передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці.

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це один із основних напрямків роботи закладу. З цією метою в школі учні 1-10-х класів вивчають Правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки руху, інструктажі з техніки безпеки та практичні заняття.

Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів з приміщень закладу.

Відповідно до вимог нормативно-правових актів схематичні плани евакуації людей з приміщень закладу на випадок виникнення пожежі та інструкції щодо дій при оголошенні сигналу «Тривога» вивішено на видних місцях. У спальному корпусі у кожній кімнаті вивішено індивідуальний схематичний план евакуації.

19 листопада 2019 року було проведено комплексне об’єктове тренування. Метою проведення комплексного об’єктового тренування було: удосконалити знання персоналу та учнів закладу щодо дій у надзвичайних ситуаціях та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки. Евакуація дітей чотирьох дошкільних груп, учнів 1-10-х класів та працівників закладу з приміщень була проведена за 3 хв. 20 сек. До тренування залучались 85 працівників закладу та 181 вихованців. Головні завдання з ЦЗ щодо підготовки працівників та учнів навчального закладу до ефективних дій у НС вважати виконаними.

З 11.11.2019 по 15.11.2019 у закладі пройшов Тиждень безпеки учасників дорожнього руху. В ході Тижня проведено: виховна година «Зупинка – місце підвищеної небезпеки» (1-4 класи), бесіди «Ти пасажир громадського транспорту» (5-7 класи), круглий стіл «Я – велосипедист» (5-10 класи), вікторина та конкурс загадок з правил дорожнього руху «Правила дорожнього руху» (5-10 класи), урок-практикум «Надання домедичної допомоги у разі ДТП» (8-10 класи), конкурс малюнків з правил дорожнього руху «Безпека руху – це життя» (5-7 класи), перегляд мультфільмів «Уроки тітоньки Сови. Світлофор – наш друг» (1-4 класи), перегляд тематичних відеофільмів «Основні причини ДТП» (5-10 класи), Єдиний національний урок «Безпечна країна».

Класними керівниками, вихователями, вчителем основ здоров’я проведені класні години та бесіди з учнями з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності «Попередження пожеж від необережного користування електроприладами та дії у разі виникнення пожежі», «Дії у випадку виникнення хімічної небезпеки», «Електронебезпека вдома», «Небезпеки короткого замикання», «Пожежна безпека в навчальних закладах», «Дотримання правил пожежної безпеки в житлових будинках», «Чинники пожежонебезпечності в осінньо-зимовий період», «Обережно! Інфекційне захворювання. Правила профілактики інфекційних захворювань, «Нова небезпека людства – коронавірус. Правила попередження захворювання», «Бережи своє здоров’я», «Безпечний відпочинок біля водойм, у лісі, на лузі, вдома», «Обережність дітей під час літніх канікул – запорука життя та здоров’я», «Для чого потрібні правила дорожнього руху».

У зв’язку з запровадженням карантину не вдалося повністю реалізувати виконання річного плану у ІІ семестрі.

Щороку поліпшується матеріально-технічне забезпечення та навчально-методична база закладу.

У 2019-2020 навчальному році:

 • встановлено троє дверей: дерев’яні двері в кабінеті трудового навчання, вхідні двері в дошкільні групи, склад продуктових товарів;
 • замінено на металопластикові 3 вікна в майстерні по обробці деревини та металу, лінолеум в навчальному корпусі;
 • облаштовано кімнату для занять гуртка «Піскова анімація», кабінет заступника директора з господарської роботи, доріжку до входу в дошкільні групи, спальний корпус під’єднано до мережі Інтернет;
 • обладнано дошкільну групу, кімнату гімнастичну, кімнату для занять з музики;
 • відкрито четверту дошкільну групу (середню) для дітей віком від 4 до 5 років, де виховувалось 12 дітей;
 • переобладнано частину другого поверху спального корпусу для дошкільних груп;
 • придбано меблі, килимове покриття, ковдри, постіль, матраци, ноутбук, проекційний екран, мікрофон, акустичну систему, телевізор, електричне піаніно, пульт активний, модуль зв’язку, корпус котла, вебкамеру, фен, гімнастичне обладнання, різноманітний посуд, миючі засоби, засоби гігієни, канцтовари, іграшки, навчально-методичну літературу, розвивальний роздатковий матеріал;
 • проведено поточні ремонти власними силами в приміщеннях усіх будівель закладу, в т.ч. демонтовано дерев’яну вагонку шляхів евакуації в спальному та навчальному корпусах та після демонтажу проведено ремонт; ремонт входу в навчальний корпус, частково відремонтовані приямки та відмостка навчального корпуса,
 • харчоблок – заміна пошкодженої плитки підлоги, придбано морозильну скриню, посуд, кухонне обладнання;
 • у медичний пункт придбано медикаменти, безконтактний термометр;
 • енергозберігаючі технології:

замінено 3 вікна в майстерні по обробці деревини та металу, троє дверей: дерев’яні двері в кабінеті трудового навчання, вхідні двері в дошкільні групи, склад продуктових товарів; придбано енергозберігаючі лампочки в кількості 210 шт. на суму 7020 грн.;

 • у банно-пральному комплексі проведено поточний ремонт;
 • проводяться заходи з пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту:

на укладання договорів із спеціалізованими організаціями на здійснення технічного обслуговування установок пожежної автоматики використано 17,5 тис. грн.;

на заміну дільниць електромережі, які не відповідають вимогам правил пожежної безпеки та правил улаштування електроустановок використано 1,8 тис. грн.;

проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горища пральні на суму 8,6 тис. грн.;

здійснено перезарядку вогнегасників на суму 3687 грн.;

придбано світильники з написом «Вихід» на суму 4,8 тис. грн..;

проведено технічний огляд котла на суму 1280 грн.;

проведено технічну перевірку засобів обліку на суму 823 грн.;

проведено чистку котельного обладнання, ревізію та ремонт кранів, вентелів, котлів в котельнях № 1, 2, 3; профілактичний контроль манометрів, термометрів, ваг, газосигналізатора.

– на підготовку закладу до нового навчального року використано бюджетних коштів у сумі 395748 грн., спонсорських коштів у сумі 104683 грн.

для належного функціонування двох перших класів НУШ придбано: 2 ноутбуки, меблі (14 столів одномісних та стільців учнівських, шафа для зберігання засобів навчання); 2 дошки коркові; дидактичний матеріал (друковані засоби навчання; моделі, макети; прилади, пристосування; інструменти музичні; інструменти) на загальну суму 69176 грн. (освітня субвенція).

 

Позитивні тенденції:

 1. Підвищення теоретико-методологічного рівня знань педагогічних працівників (робота методоб’єднань, відвідування тренінгів, семінарів, курсів підвищення кваліфікації за стандартами НУШ, участь у вебінарах, опрацювання онлайн-курсів).
 2. Зростання результатів навчання внаслідок використання нових педагогічних (педагогіка партнерства, розвивальне навчання) та інформаційних технологій.
 3. Формування ключових компетентностей школярів з особливими освітніми потребами під час навчально-виховного процесу.
 4. Залучення учнів до гурткової та позакласної роботи.
 5. Якісне облаштування нового освітнього середовища в початковій школі.
 6. Покращення матеріально-технічної бази закладу.
 7. Тісна співпраця з благодійними організаціями та спонсорами, які допомагають організовувати дозвілля та навчання учнів (відвідування театру, зоопарку, розважальних центрів, концертів і т.п.).