Річний звіт про діяльність закладу

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

ЗА МИНУЛИЙ 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У 2021/2022 навчальному році методична робота в закладі здійснювалась
відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
методичних рекомендацій по викладанню предметів та інших нормативних
документів.
Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-
методичної проблеми «Забезпечення якості освітнього середовища для дітей з
особливими освітніми потребами в умовах Нової української школи».
Основним завданням школи є:
1. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку виховання й
навчання учнів через оновлення змісту освіти й впровадження нових освітніх
технологій, зокрема інформаційних і телекомунікаційних на всіх ступенях
навчання.
2. Забезпечення необхідних умов щодо реалізації впровадження нового
Державного стандарту початкової та базової середньої освіти.
3. Активізація роботи щодо організації освітнього процесу через чітке
структурування навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету уроку як
засобу соціалізації учнів та розвитку життєвих компетенцій.
4. Продовження роботи щодо підвищення якості впровадження в освітній
процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, узагальнення
власного педагогічного досвіду.
5. Створення необхідних передумов з метою інтегрованості української
культури в європейський простір, а саме: формування у дітей та учнівської молоді
відкритості, толерантного ставлення до цінностей культури, мистецтва, здатності
диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати українську
культуру як невід’ємну складову загальнолюдського.
6. Спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та
потенційні можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого
успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей.
7. Спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до
самостійного життя, підтримку дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з
членами їх родини.
8. Використання в роботі інноваційних підходів до навчання і виховання,
роботи з батьками і громадськістю.
Протягом 2021/2022 навчального року в комунальному закладі «Тучинська
спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради працювало 80 педагогів:
43 вчителі, 37 вихователів, в т.ч. 1 педагог-організатор, 1 практичний психолог, 1
соціальний педагог, з них 39 педагогів мають другу спеціальну корекційну освіту,
ще 3 педагоги навчаються в Кам’янець-Подільському національному університеті
ім. І.Огієнка та 1 вихователь навчається в Національному університеті водного
господарства та природокористування на факультеті «Фізична терапія та
ерготерапія».
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного
керівництва методичною роботою в закладі була створена методична рада, до

2

складу якої ввійшли заступники директора, керівники шкільних методичних
об’єднань, практичний психолог та педагог-організатор.
Протягом року проводились засідання методичної ради школи, де
розглядались питання роботи методичних об’єднань, ознайомлення з
інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення навчальних предметів,
впровадження в освітній процес ІКТ, психологічний супровід учнів 1 та 5-х класів,
методичних рекомендацій оцінювання учнів 1-4 класів Нової української школи.
В закладі працювало 6 методичних об’єднань, на засіданнях яких
обговорювались актуальні проблеми освітнього процесу, обговорення відкритих
уроків та виховних заходів (керівники: МЯСОЄДОВА О.Б., МИЧАК М.В.,
КИРИЛЬЧУК О.С., ВОЛИНЧУК І.Г., ГРУШОВЕЦЬ В.В., ГРУШОВЕЦЬ С.В.).
Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Педагогічні працівники
згідно графіка проходили курси підвищення кваліфікації в режимі онлайн.
Ефективно проводилась робота над проектами «Основні труднощі та
проблеми п’ятикласників» та «Створення умов для успішної адаптації учнів
першого класу».
Працював протягом року шкільний психолого-педагогічний консиліум,
члени якого обстежували новоприбулих дітей, надавали методичну допомогу
педпрацівникам у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, виступали на
педрадах, методичних об’єднаннях.
Педагогами, що атестувалися були проведені показові відкриті уроки.
Протягом року успішно пройшли атестацію 18 педагогів: підтверджено вищу
кваліфікаційну категорію для 5 педагогів; присвоєно вищу кваліфікаційну
категорію для 3 педагогів, першу – для 2 педагогів, другу – для 4 педагогів; для 3
педагогів підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» та
для 1 педагога підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст».
Позакласна робота з предметів сприяла розширенню знань, поглибленню
ознайомлення учнів з навколишнім середовищем. Змістовно та цікаво були
проведені предметні тижні з української мови і літератури (ЗЕМЛЯКОВА Г.І.,
КРАВЧУК Т.М.), біології і хімії (УСИК Т.В.), математики (ХРОЛЕЦЬ М.П.,
КИРИЛЬЧУК О.С.), фізики (ГРУШОВЕЦЬ В.В.) та тиждень початкового навчання
(МЯСОЄДОВА О.Б.).
Активізувалося впровадження в роботу інформаційних технологій. З метою
обміну досвідом учителями були проведені відкриті уроки, позакласні заходи,
заходи педагогів, які атестувалися, спортивно-розважальні заходи. Протягом
навчального року вчителями зверталася увага на створення сприятливих умов для
розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання творчо
обдарованих дітей.
Практичним психологом школи проводилось діагностування пізнавальної
діяльності та емоційно-вольової сфери учнів, рівня адаптації першокласників.
Проводились індивідуальні заняття з учнями, які потребують особливої уваги.
В цьому навчальному році у конкурсі-ярмарку педагогічної творчості брали
участь вчитель християнської етики МИЧАК М.В. (посібник «Шануй батька і
матір, щоб тобі добре було, щоб ти довго прожив на землі»), вчитель біології та
хімії УСИК Т.В. (посібник «Ігрові прийоми на уроках хімії в 7-8 класах»).
Робота з молодими спеціалістами є також однією із важливих форм.
Головним завданням є надання методичної допомоги педагогу-початківцю у

3

розв’язанні першочергових проблем. Проводились індивідуальні консультації
щодо складання календарного планування, конструювання уроків, само
підготовок, виховних заходів, ведення шкільної документації. Адміністрація
школи відвідувала уроки та позакласні заходи спеціалістів, надавала методичну
допомогу у підготовці педагогів до уроків та виховних заходів. У ході стажування
було організовано взаємовідвідування уроків та самопідготовок молодих
спеціалістів, наставників та кращих педагогів школи.
У 2021/2022 навчальному році вивчався стан викладання та рівень знань,
умінь і навичок учнів з окремих предметів: географії, природознавства, «Я
досліджую світ» (жовтень-листопад), трудового навчання та зарубіжної літератури
(січень-березень). Було вивчено документацію вчителів, відвідано уроки,
позакласні заходи, вивчено стан матеріально-технічного забезпечення кабінетів,
проведено співбесіди з учителями.
Вчителі початкової ланки добре ознайомлені з нормативними документами з
питань освіти, методичними рекомендаціями щодо викладання предметів, а
головне – ознайомлені з ідеями Нової української школи. А головна ідея НУШ і
нового стандарту, зокрема – навчання, побудоване на компетентностях. Питання
теоретичного і практичного характеру розглядалися на засіданнях педагогічної
ради. Із метою активізації творчої діяльності ефективно використовуються
вчителями інтерактивні методи навчання: творчі дискусії, методичні діалоги,
мозкові штурми.
Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на пошуки
інноваційних технологій, нових інтерактивних форм і методів роботи, на
поглиблене їхнє опрацювання й освоєння та створення сприятливих умов для
навчання та виховання дітей.
Виховна робота у 2021/2022 навчальному році проводилась відповідно до
річного плану роботи, на виконання основних орієнтирів виховання учнів 1-11
класів та реалізацію Програми національного виховання в закладах освіти
Рівненщини на 2020-2025 роки, з метою формування у здобувачів освіти любові до
рідної Батьківщини, формування якостей громадянина-патріота України,
створення безпечного освітнього середовища.
Методичне об’єднання вихователів працювало над проблемною темою
«Шляхи реалізації наскрізного виховання учнів з тяжкими порушеннями мовлення
в межах реалізації Програми національного виховання в закладах освіти
Рівненщини на 2020-2025 роки», методичне об’єднання класних керівників –
«Формування системи цінностей особистості школяра через інноваційну виховну
діяльність».
Основними напрямками роботи «Школи молодого вихователя» було:
розширення сфери знань вихователів із психолого-педагогічних основ;
ознайомлення їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу
усвідомленню здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів
роботи  учнів з особливими освітніми потребами; створення для вихователів
такого середовище, в якому їм би хотілося творити.
На базі нашого закладу 11 листопада 2021 року відбувся науково-практичний
онлайн-семінар для заступників директорів з виховної роботи на тему «Реалізація
програми національного виховання в закладах освіти Рівненщини на 2020-2025
роки у формуванні ціннісно-зорієнтованої особистості здобувача освіти». У

4

семінарі взяли участь: заступник директора з виховної роботи САЧУК С.М.,
практичний психолог ЗАХАРЧУК Н.О., учитель музичного мистецтва ЧОРНА
А.С., класний керівник 1-А класу МЯСОЄДОВА О.Б., вихователі БОЙЧУК Н.П. та
БОЙЧУК Л.А., які ознайомили з досвідом реалізації Програми національного
виховання в закладі освіти та презентували фрагменти занять різної спрямованості.
Протягом навчального року були проведені відкриті виховні заходи:
фітовітальня «Зелена аптека» (БОЙЧУК Н.П.), свято «Я і моя сім’я» (БОЙЧУК
Л.А.), літературно-музична композиція «Без верби і калини нема України»
(МЯСОЄДОВА О.Б.); заняття з ознайомлення з природним довкіллям «Тварини –
друзі людини» (ЛЮБЧИК Р.В.); заняття з аплікації «Годівничка для пташок»
(МИЛОСТНА О.В.); година спілкування «Екологія природи – екологія душі»
(САННИЦЬКИЙ І.О.); відкрита самопідготовка «Знання робить життя
прекрасним» (ЯНЧИК Л.М.).
У 2021/2022 навчальному році були сплановані та проведені заходи в рамках
місячників: «Особисті цінності» (вересень), «Родинні цінності» (жовтень, травень),
«Громадянські цінності» (листопад), «Духовні цінності» (грудень, березень),
«Загальнолюдські цінності» (січень), «Національні цінності» (лютий), «Екологічні
цінності» (квітень), в ході яких було заплановано і проведено чимало заходів,
конкурсів малюнків, виставок, вікторин, літературно-музичних композицій,
операцій, рейдів і т.д. Підсумки проведення місячників заслуховувались на
загальношкільних лінійках та оформлялись наказами.
Протягом навчального року були проведені наступні виховні заходи: свято
Першого дзвоника; конкурс плакатів «Шкільному булінгу скажемо – НІ»; конкурс
малюнків на асфальті до Дня народження «Смайлика»; до Всесвітнього дня миру
акція з виготовлення паперових голубів «І білі голуби у небі синім»; концерт до
Дня вчителя «Ти справжній вчитель! Це все від Бога»; до Дня Покрови виставка
поробок з овочів, фруктів та різноманітного природного матеріалу «Осінній
дивограй»; лінійка-реквієм «Герої не вмирають… Вони назавжди в пам’яті
народній!», приурочена вшануванню пам’яті загиблого воїна, випускника нашої
школи, Олексія Капустяна; випуск стіннівки «9 листопада – День писемності»; до
Міжнародного дня відмови від паління зустріч з лікарем О.Мулярем «Не спалюй
своє майбутнє»; з метою вшанування пам’яті жертв голодомору в Україні виставка
плакатів «Без права на забуття (1932-1933)»; до Дня Святого Миколая акція «Давай
прикрасимо свою світлицю», фотоколаж «Добрі справи», чарівне дійство
«Миколай іде до нас»; різдвяні віншування «Україна колядує»; виставка малюнків
«Моя майбутня професія»; до Дня Соборності фотовернісаж «Ми єдині»; до Дня
пам’яті Героїв Небесної Сотні лінійка-реквієм «Небесна Сотня – то в серцях
вогонь», участь у Всеукраїнській тихій акції «Ангели пам’яті»; випуск стінгазети
до Міжнародного дня рідної мови «Мова – душа народу». Інформація про
проведені заходи висвітлена на офіційному сайті закладу.
У зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану (24 лютого 2022 року)
реалізувати виконання плану заходів місячників в повній мірі не вдалося.
Вихователі, класні керівники, практичний психолог ЗАХАРЧУК Н.О. та педагог-
організатор СІКАЧЕВСЬКА В.В. розміщували у Viber-групах інформацію про
правила безпечної поведінки під час воєнного стану, про запобігання поширення з
коронавірусної інфекції, до Дня кримського спротиву російської окупації, до Дня
пам’яті Тараса Шевченка, до відзначення Всесвітнього дня Землі, до Дня пам’яті

5

жертв Чорнобильської трагедії, до відзначення Міжнародного дня протидії
булінгу, до Дня пам’яті та примирення, Дня Європи, до Дня вишиванки. За
допомогою додатку Viber було дистанційно проведено свято Букварика, свято
Останнього дзвоника та Випускного вечора.
Протягом навчального року класні керівники, вихователі, соціальний
педагог, практичний психолог організовували профілактичну та інформаційно-
роз’яснювальну роботу з учасниками освітнього процесу щодо запобігання та
протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми та булінгу,
недопущення порушень їх прав. Було проведено Тиждень протидії булінгу
(вересень), Тиждень права (листопад), Міжнародна акція «16 днів проти
насильства» (листопад-грудень), Міжнародний день прав людини (10 грудня), в
онлайн-режимі – Тиждень протидії булінгу та насильству над дітьми (квітень),
Міжнародний день протидії булінгу (04 травня), в ході яких пройшли різноманітні
тематичні заходи.
У 2021/2022 навчальному році в закладі організовано роботу восьми гуртків:
«Піскова анімація» (керівник ВОЛИНЧУК І.Г.), «Танцювальний» (керівник
ДЕМ’ЯНЧУК О.В.), «Театральний» (керівник ДЕМ’ЯНЧУК О.В.), «Комп’ютерна
школа» (керівник МЕЛЬНИК А.М.), «Умілі ручки» (керівник МИЛОСТНА О.В.),
«Бісеринки Істини» (керівник МИЧАК М.В.), «Рукоділля» (керівник ОВЕРЧУК
М.Б.), «Вокальний» (керівник ЧОРНА А.С.).
Отже, підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що методична робота у
2021/2022 навчальному році проводилась на достатньому рівні.
Керуючись Конституцією України, на виконання законів України «Про
освіту», «Про охорону праці», «Про правові засади цивільного захисту», «Про
дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», «Про використання ядерної та радіаційної
безпеки», Кодексу законів про працю, робочим навчальним планом школи на
2021/2022 навчальний рік, а також з метою створення безпечних і нешкідливих
умов навчання і виховання, профілактики травматизму здобувачів освіти у закладі
було чітко налагоджено роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії
під час освітнього процесу знаходиться під щоденним контролем адміністрації
закладу.
На початок 2021/2022 навчального року були оформлені всі необхідні акти-
дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і приміщеннях підвищеної
небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного
стану закладу.
На засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від 27.08.2021) затверджено
річний план роботи школи на навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона
здоров’я і життя дітей. Охорона праці», та розглядалось питання «Стан безпеки
життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки, дитячого дорожньо-
транспортного травматизму учасників освітнього процес».
Питання пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу стоїть на постійному контролі адміністрації закладу.
Дане питання розглядалось на нарадах при директорові (протокол № 2 від
06.09.2021, № 3 від 04.10.2021, № 4 від 15.11.2021, № 5 від 06.12.2021, № 6 від
11.01.2022, № 8 від 08.03.2022, № 9 від 12.04.2022, № 10 від 09.05.2022.

6

Посадові обов’язки працівників, інструкції з питань з охорони праці й
безпеки життєдіяльності затверджені наказом по школі від 01.09.2020 № 159.
Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.
Видано накази по школі від 13.08.2021 № 118 «Про створення постійно
діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд», від 13.08.2021 №119
«Про створення комісії для складання Акту готовності теплового господарства до
роботи в опалювальний період 2021-2022 навчального року», від 30.08.2021 № 124
«Про роботу з протипожежної безпеки у 2021-2022 навчальному році», від
31.08.2021 № 128 «Про створення комісій», від 01.09.2021 № 134 «Про
організацію охорони праці в закладі у 2021-2022 навчальному році», від 01.09.2021
№ 138 «Про організацію харчування дітей в закладі в 2021-2022 навчальному
році», від 01.09.2021 № 143 «Про режим роботи закладу у 2021-2022 навчальний
рік», від 01.09.2021 № 144 «Про організаційну роботу щодо попередження
дитячого травматизму у 2021-2022 навчальному році».
Один раз на три роки проводиться навчання та перевірка знань працівників
школи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, техніки безпеки,
пожежної безпеки. Формою перевірки є іспит, який проводиться за
екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування. Така перевірка була
проведена 28-29 жовтня 2021 року відповідно до наказу від 23.10.2021 № 190.
Результати перевірки оформлені протоколом.
В школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань
охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного
інструктажу з охорони праці для працівників і учнів.
У серпні 2021 року поновлений інформаційний стенд з вимогами пожежної
безпеки, правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях.
У 2021/2022 навчальному році проводились інформаційно-консультативні
заходи серед учасників освітнього процесу:
з питань охорони праці, профілактики травматизму невиробничого
характеру, формування в учасників освітнього процесу здорового та безпечного
способу життя;
щодо дотримання правил поводження на воді;
щодо попередження побутового травматизму під час експлуатації
електроприладів, можливих обривів проводів електромереж;
щодо безпечного користування газовими приладами;
щодо профілактики харчових отруєнь, у тому числі отруєнь, пов’язаних із
вживанням грибів, алкогольних та наркотичних речовин;
попередження травмування та загибелі дітей при використанні піротехнічних
засобів;
попередження пожеж, ДТП, утоплень, обморожень, отруєнь, сказу,
злочинності та правопорушень;
щодо профілактики розповсюдження небезпечних інфекційних хвороб,
алкоголізму, наркотиків, комп’ютерної ігрової залежності;
щодо ризиків, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними предметами.
Також у закладі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та
трудових спорів. Система контролю адміністрації закладу у співпраці з
профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання
безпеки й життєдіяльності колективу.

7

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників,
учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, спортзалі передбачено
проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і
практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з
техніки безпеки й охорони праці.
Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно
обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.
Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я
учнів – це один із основних напрямків роботи закладу. З цією метою учні 1-10-х
класів вивчають Правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки руху,
інструктажі з техніки безпеки та практичні заняття.
З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму в
закладі з 15 по 19 листопада 2021 року проходив Тиждень безпеки дорожнього
руху. В ході тижня були проведені наступні заходи:
– бесіда «Дитина – пасажир» (1-4 класи),
– круглий стіл «Азбука доріг» (5-7 класи),
– година спілкування «Безпека перебування на вулиці: правила дорожнього
руху» (5-10 класи),
– перегляд презентацій «Безпека на зупинках громадського транспорту.
Безпека пасажира» (5-10 класи),
– вікторина «Знаємо. Вивчаємо. Виконуємо» (5-10 класи),
– конкурс малюнків на тему «Твій друг – безпечний рух» (5-7 класи),
– перегляд відеороликів з безпеки дорожнього руху,
– перегляд мультфільмів «Уроки тітоньки Сови» (1-4 класи).
Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням
занять із цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів
евакуації учнів з приміщень закладу. В ході тижня безпеки дорожнього руху
(19.11.2021) також було проведено комплексне об’єктове тренування «Практичне
відпрацювання евакуації персоналу та учнів з навчального та спального корпусів
при виникненні пожежі». Евакуація учнів 1-10-х класів та працівників закладу з
приміщень була проведена за 3 хв. 05 сек.
З 16.05.2022 по 20.05.2022 були проведені Тиждень знань з основ безпеки
життєдіяльності та День цивільного захисту (19.05.2022).
Під час Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності вчителем основ
здоров’я ДЕМ’ЯНЧУКОМ О.А. та класними керівниками в онлайн-режимі були
проведені:
– перегляд відео для учнів «З чого починається безпека» (1-4 класи);
– конкурс малюнків «Безпека вдома» (5-10 класи);
– розміщення в групах класів пам’яток для батьків щодо безпеки дітей вдома
(1-10 класи);
– опрацювання пам’яток-порад для учнів про вибухові пристрої, незнайомі
предмети-знахідки, пожежі (1-10 класи);
– відеоурок обережності. Дитячий мультиплікаційний фільм (1-4 класи);
– відеоурок «Безпека велосипедиста» (5-10 класи);
– відеоурок «Професія-рятівник» (8-10 класи);
– перегляд навчального відеофільму про правила евакуації під час виникнення
надзвичайних ситуацій (5-10 класи);

8

– перегляд відеороликів, які допоможуть учням зберегти життя та здоров’я у
військовий час (5-10 класи).
Відповідно до вимог нормативно-правових актів схематичні плани евакуації
людей з приміщень закладу на випадок виникнення пожежі та інструкції щодо дій
при оголошенні сигналу «Тривога» вивішено на видних місцях. У спальному
корпусі у кожній кімнаті вивішено індивідуальний схематичний план евакуації.
Щороку поліпшується матеріально-технічне забезпечення та навчально-
методична база закладу.
У 2021/2022 навчальному році у закладі:
– встановлено інтерактивну дошку та проектор в кабінеті інформатики;
– придбано меблі, проектор, телевізор, 2 принтери, радіосистема, світлові
планшети (5 шт.) для піскової анімації, стіл для малювання піском, комп’ютер
портативний, комп’ютер (системний блок), шуруповерт, парова праска, мікрофони
(10 шт.), велосипеди (6 шт.), комплекти стендів, миючі засоби, засоби гігієни,
канцтовари, ламінатор, глобус, телурій, світловий прилад, навчально-методичну
літературу, розвивальний роздатковий матеріал;
– проведено поточні ремонти власними силами в приміщеннях усіх
будівель закладу. На ремонтні матеріали витрачено коштів у сумі 14141 грн.;
– харчоблок – придбано морозильну скриню, мікрохвильову піч,
м’ясорубку електричну, кухонний посуд;
– у медичний пункт придбано медикаменти, пульсоксиметр;
– проводяться заходи з пожежної, техногенної безпеки та цивільного
захисту:
У І півріччі 2022 року на виконання заходів з пожежної, техногенної безпеки
та цивільного захисту використано коштів у сумі 21,2 тис. грн.:
заключення договорів із спеціалізованими організаціями на здійснення
технічного обслуговування установок пожежної автоматики – 15,2 тис. грн.;
технічне обслуговування наявних вогнегасників – 6,0 тис. грн.
проведено чистку котельного обладнання, ревізію та ремонт кранів, вентелів,
котлів в котельнях № 1, 2, 3; профілактичний контроль манометрів, термометрів,
ваг, газосигналізатора.
– на підготовку закладу до нового навчального року використано бюджетних
коштів у сумі 519746,00 грн., спеціального фонду в сумі 31636,00 грн.,
спонсорських коштів у сумі 393973,00 грн.

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

ЗА МИНУЛИЙ 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У 2021/2022 навчальному році методична робота в закладі здійснювалась
відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
методичних рекомендацій по викладанню предметів та інших нормативних
документів.
Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-
методичної проблеми «Забезпечення якості освітнього середовища для дітей з
особливими освітніми потребами в умовах Нової української школи».
Основним завданням школи є:
1. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку виховання й
навчання учнів через оновлення змісту освіти й впровадження нових освітніх
технологій, зокрема інформаційних і телекомунікаційних на всіх ступенях
навчання.
2. Забезпечення необхідних умов щодо реалізації впровадження нового
Державного стандарту початкової та базової середньої освіти.
3. Активізація роботи щодо організації освітнього процесу через чітке
структурування навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету уроку як
засобу соціалізації учнів та розвитку життєвих компетенцій.
4. Продовження роботи щодо підвищення якості впровадження в освітній
процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, узагальнення
власного педагогічного досвіду.
5. Створення необхідних передумов з метою інтегрованості української
культури в європейський простір, а саме: формування у дітей та учнівської молоді
відкритості, толерантного ставлення до цінностей культури, мистецтва, здатності
диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати українську
культуру як невід’ємну складову загальнолюдського.
6. Спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та
потенційні можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого
успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей.
7. Спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до
самостійного життя, підтримку дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з
членами їх родини.
8. Використання в роботі інноваційних підходів до навчання і виховання,
роботи з батьками і громадськістю.
Протягом 2021/2022 навчального року в комунальному закладі «Тучинська
спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради працювало 80 педагогів:
43 вчителі, 37 вихователів, в т.ч. 1 педагог-організатор, 1 практичний психолог, 1
соціальний педагог, з них 39 педагогів мають другу спеціальну корекційну освіту,
ще 3 педагоги навчаються в Кам’янець-Подільському національному університеті
ім. І.Огієнка та 1 вихователь навчається в Національному університеті водного
господарства та природокористування на факультеті «Фізична терапія та
ерготерапія».
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного
керівництва методичною роботою в закладі була створена методична рада, до

2

складу якої ввійшли заступники директора, керівники шкільних методичних
об’єднань, практичний психолог та педагог-організатор.
Протягом року проводились засідання методичної ради школи, де
розглядались питання роботи методичних об’єднань, ознайомлення з
інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення навчальних предметів,
впровадження в освітній процес ІКТ, психологічний супровід учнів 1 та 5-х класів,
методичних рекомендацій оцінювання учнів 1-4 класів Нової української школи.
В закладі працювало 6 методичних об’єднань, на засіданнях яких
обговорювались актуальні проблеми освітнього процесу, обговорення відкритих
уроків та виховних заходів (керівники: МЯСОЄДОВА О.Б., МИЧАК М.В.,
КИРИЛЬЧУК О.С., ВОЛИНЧУК І.Г., ГРУШОВЕЦЬ В.В., ГРУШОВЕЦЬ С.В.).
Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Педагогічні працівники
згідно графіка проходили курси підвищення кваліфікації в режимі онлайн.
Ефективно проводилась робота над проектами «Основні труднощі та
проблеми п’ятикласників» та «Створення умов для успішної адаптації учнів
першого класу».
Працював протягом року шкільний психолого-педагогічний консиліум,
члени якого обстежували новоприбулих дітей, надавали методичну допомогу
педпрацівникам у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, виступали на
педрадах, методичних об’єднаннях.
Педагогами, що атестувалися були проведені показові відкриті уроки.
Протягом року успішно пройшли атестацію 18 педагогів: підтверджено вищу
кваліфікаційну категорію для 5 педагогів; присвоєно вищу кваліфікаційну
категорію для 3 педагогів, першу – для 2 педагогів, другу – для 4 педагогів; для 3
педагогів підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» та
для 1 педагога підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст».
Позакласна робота з предметів сприяла розширенню знань, поглибленню
ознайомлення учнів з навколишнім середовищем. Змістовно та цікаво були
проведені предметні тижні з української мови і літератури (ЗЕМЛЯКОВА Г.І.,
КРАВЧУК Т.М.), біології і хімії (УСИК Т.В.), математики (ХРОЛЕЦЬ М.П.,
КИРИЛЬЧУК О.С.), фізики (ГРУШОВЕЦЬ В.В.) та тиждень початкового навчання
(МЯСОЄДОВА О.Б.).
Активізувалося впровадження в роботу інформаційних технологій. З метою
обміну досвідом учителями були проведені відкриті уроки, позакласні заходи,
заходи педагогів, які атестувалися, спортивно-розважальні заходи. Протягом
навчального року вчителями зверталася увага на створення сприятливих умов для
розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання творчо
обдарованих дітей.
Практичним психологом школи проводилось діагностування пізнавальної
діяльності та емоційно-вольової сфери учнів, рівня адаптації першокласників.
Проводились індивідуальні заняття з учнями, які потребують особливої уваги.
В цьому навчальному році у конкурсі-ярмарку педагогічної творчості брали
участь вчитель християнської етики МИЧАК М.В. (посібник «Шануй батька і
матір, щоб тобі добре було, щоб ти довго прожив на землі»), вчитель біології та
хімії УСИК Т.В. (посібник «Ігрові прийоми на уроках хімії в 7-8 класах»).
Робота з молодими спеціалістами є також однією із важливих форм.
Головним завданням є надання методичної допомоги педагогу-початківцю у

3

розв’язанні першочергових проблем. Проводились індивідуальні консультації
щодо складання календарного планування, конструювання уроків, само
підготовок, виховних заходів, ведення шкільної документації. Адміністрація
школи відвідувала уроки та позакласні заходи спеціалістів, надавала методичну
допомогу у підготовці педагогів до уроків та виховних заходів. У ході стажування
було організовано взаємовідвідування уроків та самопідготовок молодих
спеціалістів, наставників та кращих педагогів школи.
У 2021/2022 навчальному році вивчався стан викладання та рівень знань,
умінь і навичок учнів з окремих предметів: географії, природознавства, «Я
досліджую світ» (жовтень-листопад), трудового навчання та зарубіжної літератури
(січень-березень). Було вивчено документацію вчителів, відвідано уроки,
позакласні заходи, вивчено стан матеріально-технічного забезпечення кабінетів,
проведено співбесіди з учителями.
Вчителі початкової ланки добре ознайомлені з нормативними документами з
питань освіти, методичними рекомендаціями щодо викладання предметів, а
головне – ознайомлені з ідеями Нової української школи. А головна ідея НУШ і
нового стандарту, зокрема – навчання, побудоване на компетентностях. Питання
теоретичного і практичного характеру розглядалися на засіданнях педагогічної
ради. Із метою активізації творчої діяльності ефективно використовуються
вчителями інтерактивні методи навчання: творчі дискусії, методичні діалоги,
мозкові штурми.
Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на пошуки
інноваційних технологій, нових інтерактивних форм і методів роботи, на
поглиблене їхнє опрацювання й освоєння та створення сприятливих умов для
навчання та виховання дітей.
Виховна робота у 2021/2022 навчальному році проводилась відповідно до
річного плану роботи, на виконання основних орієнтирів виховання учнів 1-11
класів та реалізацію Програми національного виховання в закладах освіти
Рівненщини на 2020-2025 роки, з метою формування у здобувачів освіти любові до
рідної Батьківщини, формування якостей громадянина-патріота України,
створення безпечного освітнього середовища.
Методичне об’єднання вихователів працювало над проблемною темою
«Шляхи реалізації наскрізного виховання учнів з тяжкими порушеннями мовлення
в межах реалізації Програми національного виховання в закладах освіти
Рівненщини на 2020-2025 роки», методичне об’єднання класних керівників –
«Формування системи цінностей особистості школяра через інноваційну виховну
діяльність».
Основними напрямками роботи «Школи молодого вихователя» було:
розширення сфери знань вихователів із психолого-педагогічних основ;
ознайомлення їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу
усвідомленню здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів
роботи  учнів з особливими освітніми потребами; створення для вихователів
такого середовище, в якому їм би хотілося творити.
На базі нашого закладу 11 листопада 2021 року відбувся науково-практичний
онлайн-семінар для заступників директорів з виховної роботи на тему «Реалізація
програми національного виховання в закладах освіти Рівненщини на 2020-2025
роки у формуванні ціннісно-зорієнтованої особистості здобувача освіти». У

4

семінарі взяли участь: заступник директора з виховної роботи САЧУК С.М.,
практичний психолог ЗАХАРЧУК Н.О., учитель музичного мистецтва ЧОРНА
А.С., класний керівник 1-А класу МЯСОЄДОВА О.Б., вихователі БОЙЧУК Н.П. та
БОЙЧУК Л.А., які ознайомили з досвідом реалізації Програми національного
виховання в закладі освіти та презентували фрагменти занять різної спрямованості.
Протягом навчального року були проведені відкриті виховні заходи:
фітовітальня «Зелена аптека» (БОЙЧУК Н.П.), свято «Я і моя сім’я» (БОЙЧУК
Л.А.), літературно-музична композиція «Без верби і калини нема України»
(МЯСОЄДОВА О.Б.); заняття з ознайомлення з природним довкіллям «Тварини –
друзі людини» (ЛЮБЧИК Р.В.); заняття з аплікації «Годівничка для пташок»
(МИЛОСТНА О.В.); година спілкування «Екологія природи – екологія душі»
(САННИЦЬКИЙ І.О.); відкрита самопідготовка «Знання робить життя
прекрасним» (ЯНЧИК Л.М.).
У 2021/2022 навчальному році були сплановані та проведені заходи в рамках
місячників: «Особисті цінності» (вересень), «Родинні цінності» (жовтень, травень),
«Громадянські цінності» (листопад), «Духовні цінності» (грудень, березень),
«Загальнолюдські цінності» (січень), «Національні цінності» (лютий), «Екологічні
цінності» (квітень), в ході яких було заплановано і проведено чимало заходів,
конкурсів малюнків, виставок, вікторин, літературно-музичних композицій,
операцій, рейдів і т.д. Підсумки проведення місячників заслуховувались на
загальношкільних лінійках та оформлялись наказами.
Протягом навчального року були проведені наступні виховні заходи: свято
Першого дзвоника; конкурс плакатів «Шкільному булінгу скажемо – НІ»; конкурс
малюнків на асфальті до Дня народження «Смайлика»; до Всесвітнього дня миру
акція з виготовлення паперових голубів «І білі голуби у небі синім»; концерт до
Дня вчителя «Ти справжній вчитель! Це все від Бога»; до Дня Покрови виставка
поробок з овочів, фруктів та різноманітного природного матеріалу «Осінній
дивограй»; лінійка-реквієм «Герої не вмирають… Вони назавжди в пам’яті
народній!», приурочена вшануванню пам’яті загиблого воїна, випускника нашої
школи, Олексія Капустяна; випуск стіннівки «9 листопада – День писемності»; до
Міжнародного дня відмови від паління зустріч з лікарем О.Мулярем «Не спалюй
своє майбутнє»; з метою вшанування пам’яті жертв голодомору в Україні виставка
плакатів «Без права на забуття (1932-1933)»; до Дня Святого Миколая акція «Давай
прикрасимо свою світлицю», фотоколаж «Добрі справи», чарівне дійство
«Миколай іде до нас»; різдвяні віншування «Україна колядує»; виставка малюнків
«Моя майбутня професія»; до Дня Соборності фотовернісаж «Ми єдині»; до Дня
пам’яті Героїв Небесної Сотні лінійка-реквієм «Небесна Сотня – то в серцях
вогонь», участь у Всеукраїнській тихій акції «Ангели пам’яті»; випуск стінгазети
до Міжнародного дня рідної мови «Мова – душа народу». Інформація про
проведені заходи висвітлена на офіційному сайті закладу.
У зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану (24 лютого 2022 року)
реалізувати виконання плану заходів місячників в повній мірі не вдалося.
Вихователі, класні керівники, практичний психолог ЗАХАРЧУК Н.О. та педагог-
організатор СІКАЧЕВСЬКА В.В. розміщували у Viber-групах інформацію про
правила безпечної поведінки під час воєнного стану, про запобігання поширення з
коронавірусної інфекції, до Дня кримського спротиву російської окупації, до Дня
пам’яті Тараса Шевченка, до відзначення Всесвітнього дня Землі, до Дня пам’яті

5

жертв Чорнобильської трагедії, до відзначення Міжнародного дня протидії
булінгу, до Дня пам’яті та примирення, Дня Європи, до Дня вишиванки. За
допомогою додатку Viber було дистанційно проведено свято Букварика, свято
Останнього дзвоника та Випускного вечора.
Протягом навчального року класні керівники, вихователі, соціальний
педагог, практичний психолог організовували профілактичну та інформаційно-
роз’яснювальну роботу з учасниками освітнього процесу щодо запобігання та
протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми та булінгу,
недопущення порушень їх прав. Було проведено Тиждень протидії булінгу
(вересень), Тиждень права (листопад), Міжнародна акція «16 днів проти
насильства» (листопад-грудень), Міжнародний день прав людини (10 грудня), в
онлайн-режимі – Тиждень протидії булінгу та насильству над дітьми (квітень),
Міжнародний день протидії булінгу (04 травня), в ході яких пройшли різноманітні
тематичні заходи.
У 2021/2022 навчальному році в закладі організовано роботу восьми гуртків:
«Піскова анімація» (керівник ВОЛИНЧУК І.Г.), «Танцювальний» (керівник
ДЕМ’ЯНЧУК О.В.), «Театральний» (керівник ДЕМ’ЯНЧУК О.В.), «Комп’ютерна
школа» (керівник МЕЛЬНИК А.М.), «Умілі ручки» (керівник МИЛОСТНА О.В.),
«Бісеринки Істини» (керівник МИЧАК М.В.), «Рукоділля» (керівник ОВЕРЧУК
М.Б.), «Вокальний» (керівник ЧОРНА А.С.).
Отже, підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що методична робота у
2021/2022 навчальному році проводилась на достатньому рівні.
Керуючись Конституцією України, на виконання законів України «Про
освіту», «Про охорону праці», «Про правові засади цивільного захисту», «Про
дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», «Про використання ядерної та радіаційної
безпеки», Кодексу законів про працю, робочим навчальним планом школи на
2021/2022 навчальний рік, а також з метою створення безпечних і нешкідливих
умов навчання і виховання, профілактики травматизму здобувачів освіти у закладі
було чітко налагоджено роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії
під час освітнього процесу знаходиться під щоденним контролем адміністрації
закладу.
На початок 2021/2022 навчального року були оформлені всі необхідні акти-
дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і приміщеннях підвищеної
небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного
стану закладу.
На засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від 27.08.2021) затверджено
річний план роботи школи на навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона
здоров’я і життя дітей. Охорона праці», та розглядалось питання «Стан безпеки
життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки, дитячого дорожньо-
транспортного травматизму учасників освітнього процес».
Питання пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу стоїть на постійному контролі адміністрації закладу.
Дане питання розглядалось на нарадах при директорові (протокол № 2 від
06.09.2021, № 3 від 04.10.2021, № 4 від 15.11.2021, № 5 від 06.12.2021, № 6 від
11.01.2022, № 8 від 08.03.2022, № 9 від 12.04.2022, № 10 від 09.05.2022.

6

Посадові обов’язки працівників, інструкції з питань з охорони праці й
безпеки життєдіяльності затверджені наказом по школі від 01.09.2020 № 159.
Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.
Видано накази по школі від 13.08.2021 № 118 «Про створення постійно
діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд», від 13.08.2021 №119
«Про створення комісії для складання Акту готовності теплового господарства до
роботи в опалювальний період 2021-2022 навчального року», від 30.08.2021 № 124
«Про роботу з протипожежної безпеки у 2021-2022 навчальному році», від
31.08.2021 № 128 «Про створення комісій», від 01.09.2021 № 134 «Про
організацію охорони праці в закладі у 2021-2022 навчальному році», від 01.09.2021
№ 138 «Про організацію харчування дітей в закладі в 2021-2022 навчальному
році», від 01.09.2021 № 143 «Про режим роботи закладу у 2021-2022 навчальний
рік», від 01.09.2021 № 144 «Про організаційну роботу щодо попередження
дитячого травматизму у 2021-2022 навчальному році».
Один раз на три роки проводиться навчання та перевірка знань працівників
школи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, техніки безпеки,
пожежної безпеки. Формою перевірки є іспит, який проводиться за
екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування. Така перевірка була
проведена 28-29 жовтня 2021 року відповідно до наказу від 23.10.2021 № 190.
Результати перевірки оформлені протоколом.
В школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань
охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного
інструктажу з охорони праці для працівників і учнів.
У серпні 2021 року поновлений інформаційний стенд з вимогами пожежної
безпеки, правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях.
У 2021/2022 навчальному році проводились інформаційно-консультативні
заходи серед учасників освітнього процесу:
з питань охорони праці, профілактики травматизму невиробничого
характеру, формування в учасників освітнього процесу здорового та безпечного
способу життя;
щодо дотримання правил поводження на воді;
щодо попередження побутового травматизму під час експлуатації
електроприладів, можливих обривів проводів електромереж;
щодо безпечного користування газовими приладами;
щодо профілактики харчових отруєнь, у тому числі отруєнь, пов’язаних із
вживанням грибів, алкогольних та наркотичних речовин;
попередження травмування та загибелі дітей при використанні піротехнічних
засобів;
попередження пожеж, ДТП, утоплень, обморожень, отруєнь, сказу,
злочинності та правопорушень;
щодо профілактики розповсюдження небезпечних інфекційних хвороб,
алкоголізму, наркотиків, комп’ютерної ігрової залежності;
щодо ризиків, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними предметами.
Також у закладі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та
трудових спорів. Система контролю адміністрації закладу у співпраці з
профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання
безпеки й життєдіяльності колективу.

7

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників,
учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, спортзалі передбачено
проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і
практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з
техніки безпеки й охорони праці.
Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно
обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.
Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я
учнів – це один із основних напрямків роботи закладу. З цією метою учні 1-10-х
класів вивчають Правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки руху,
інструктажі з техніки безпеки та практичні заняття.
З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму в
закладі з 15 по 19 листопада 2021 року проходив Тиждень безпеки дорожнього
руху. В ході тижня були проведені наступні заходи:
– бесіда «Дитина – пасажир» (1-4 класи),
– круглий стіл «Азбука доріг» (5-7 класи),
– година спілкування «Безпека перебування на вулиці: правила дорожнього
руху» (5-10 класи),
– перегляд презентацій «Безпека на зупинках громадського транспорту.
Безпека пасажира» (5-10 класи),
– вікторина «Знаємо. Вивчаємо. Виконуємо» (5-10 класи),
– конкурс малюнків на тему «Твій друг – безпечний рух» (5-7 класи),
– перегляд відеороликів з безпеки дорожнього руху,
– перегляд мультфільмів «Уроки тітоньки Сови» (1-4 класи).
Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням
занять із цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів
евакуації учнів з приміщень закладу. В ході тижня безпеки дорожнього руху
(19.11.2021) також було проведено комплексне об’єктове тренування «Практичне
відпрацювання евакуації персоналу та учнів з навчального та спального корпусів
при виникненні пожежі». Евакуація учнів 1-10-х класів та працівників закладу з
приміщень була проведена за 3 хв. 05 сек.
З 16.05.2022 по 20.05.2022 були проведені Тиждень знань з основ безпеки
життєдіяльності та День цивільного захисту (19.05.2022).
Під час Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності вчителем основ
здоров’я ДЕМ’ЯНЧУКОМ О.А. та класними керівниками в онлайн-режимі були
проведені:
– перегляд відео для учнів «З чого починається безпека» (1-4 класи);
– конкурс малюнків «Безпека вдома» (5-10 класи);
– розміщення в групах класів пам’яток для батьків щодо безпеки дітей вдома
(1-10 класи);
– опрацювання пам’яток-порад для учнів про вибухові пристрої, незнайомі
предмети-знахідки, пожежі (1-10 класи);
– відеоурок обережності. Дитячий мультиплікаційний фільм (1-4 класи);
– відеоурок «Безпека велосипедиста» (5-10 класи);
– відеоурок «Професія-рятівник» (8-10 класи);
– перегляд навчального відеофільму про правила евакуації під час виникнення
надзвичайних ситуацій (5-10 класи);

8

– перегляд відеороликів, які допоможуть учням зберегти життя та здоров’я у
військовий час (5-10 класи).
Відповідно до вимог нормативно-правових актів схематичні плани евакуації
людей з приміщень закладу на випадок виникнення пожежі та інструкції щодо дій
при оголошенні сигналу «Тривога» вивішено на видних місцях. У спальному
корпусі у кожній кімнаті вивішено індивідуальний схематичний план евакуації.
Щороку поліпшується матеріально-технічне забезпечення та навчально-
методична база закладу.
У 2021/2022 навчальному році у закладі:
– встановлено інтерактивну дошку та проектор в кабінеті інформатики;
– придбано меблі, проектор, телевізор, 2 принтери, радіосистема, світлові
планшети (5 шт.) для піскової анімації, стіл для малювання піском, комп’ютер
портативний, комп’ютер (системний блок), шуруповерт, парова праска, мікрофони
(10 шт.), велосипеди (6 шт.), комплекти стендів, миючі засоби, засоби гігієни,
канцтовари, ламінатор, глобус, телурій, світловий прилад, навчально-методичну
літературу, розвивальний роздатковий матеріал;
– проведено поточні ремонти власними силами в приміщеннях усіх
будівель закладу. На ремонтні матеріали витрачено коштів у сумі 14141 грн.;
– харчоблок – придбано морозильну скриню, мікрохвильову піч,
м’ясорубку електричну, кухонний посуд;
– у медичний пункт придбано медикаменти, пульсоксиметр;
– проводяться заходи з пожежної, техногенної безпеки та цивільного
захисту:
У І півріччі 2022 року на виконання заходів з пожежної, техногенної безпеки
та цивільного захисту використано коштів у сумі 21,2 тис. грн.:
заключення договорів із спеціалізованими організаціями на здійснення
технічного обслуговування установок пожежної автоматики – 15,2 тис. грн.;
технічне обслуговування наявних вогнегасників – 6,0 тис. грн.
проведено чистку котельного обладнання, ревізію та ремонт кранів, вентелів,
котлів в котельнях № 1, 2, 3; профілактичний контроль манометрів, термометрів,
ваг, газосигналізатора.
– на підготовку закладу до нового навчального року використано бюджетних
коштів у сумі 519746,00 грн., спеціального фонду в сумі 31636,00 грн.,
спонсорських коштів у сумі 393973,00 грн.