Освітня програма закладу

 

Освітня програма

комунального закладу

«Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів»

Рівненської обласної ради

на 2022-2023 навчння

Розділ 1

Призначення школи та засоби їх реалізації

Освітня програма розроблена на виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про мови»; «Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки»; «Програми національного виховання в закладах освіти Рівненщини на 2020 – 2025 роки»; Державного стандарту початкової та середньої освіти, Базового компоненту дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 №33; Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 № 641; Положення про спеціальний навчальний заклад; Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305, Загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»; Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів та шкіл, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234; Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 № 446, Положення про спеціальний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221; Державної цільової соціальної програмою «Молодь України»; нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України; інших актів, що регулюють забезпечення освітнього процесу в закладі.

Призначення школи полягає в наданні якісної базової середньої освіти та корекційних послуг дітям шкільного віку, які мають тяжкі порушення мовлення, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування загальнолюдських та громадянських якостей; інтеграцію особистості в систему національної культури; вирішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через два рівні освіти:

– початкова освіта тривалістю 4 роки;

– базова середня освіта тривалістю 6 років.

У 2022-2023 навчальному році в комунальному закладі «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради планується створити 18 класів та 4 дошкільні групи, в яких буде навчатись та виховуватись орієнтовно 220 дітей:

40 вихованців – у дошкільних групах;

65 учні – у 1-4-х класах;

115 учнів – у 5-10-х класах.

 

Розділ 2

Опис «моделі» випускника школи

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані учнем, тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

 • випускник школи добре проінформована особистість;
 • прагне до самоосвіти та вдосконалення;
 • готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави;
 • є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;
 • свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;
 • мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів, успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник школи – свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

 Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу закладу

Перед закладом поставлені такі цілі освітнього процесу:

 1. Забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту початкової, базової загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;
 2. Здійснити глибоку корекцію особливостей у розвитку;
 3. Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;
 4. Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору майбутньої професії;
 5. Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;
 6. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я учнів;
 7. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;
 8. Проведення атестації та сертифікації педагогів;
 9. Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

 

Розділ 4

Навчальні плани та їх обґрунтування

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру І-ІІ рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає граничнодопустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Навчальні плани містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної та варіативної складової.

Програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Початкова освіти здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, їх інтеграцію та логічну послідовність, вивчення яких будуть подані в рамках навчальних планів:

для 1-4-х класів – за Типовою освітньою програмою початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 26.07.2018 №814 (додаток № 9) за програмою, розробленою під керівництвом Савченко О.Я.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

– мовно-літературна – спрямована на формування мовленнєвої компетентності;

– математична – спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;

– природнича – має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки

– технологічна – формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

– соціальна і здоров’язбережувальна – формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

– громадянська та історична – формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

– мистецька – формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

– фізкультурна – формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Державний стандарт початкової освіти складається з освітніх галузей: «Мовно-літературна», «Математична», «Природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична», «Технологічна», «Інформатична», «Мистецька», «Фізкультурна», які реалізуються через навчальні предмети.

Освітня галузь «Мовно-літературна» реалізується через предмети «Українська мова», «Українська література», «Іноземна (англійська) мова».

Освітня галузь «Математична» реалізується через предмет «Математика».

Освітня галузь «Природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична» реалізується через предмет «Я досліджую світ».

Освітня галузь «Технологічна» реалізується через предмет «Трудове навчання».

Освітня галузь «Інформатична» реалізується через предмет «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецька» реалізується через предмети «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво».

Освітня галузь «Фізкультурна» реалізується через предмет «Фізична культура».

Освітні галузі

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4
Мовно-літературна Українська мова та літературне читання 7 7 7 7
Іноземна (англійська) мова 2 2 2 2
Математична Математика 4 4 4 4
Природнича

 

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

Громадянська та історична

Я досліджую світ

 

 

 

3

 

3 3 3
Технологічна Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатична Інформатика 1 1 1
Мистецька Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3
Усього 22 23 23 23
Корекційно-розвиткова робота Корекція мовлення 5 5 5 5
Корекція розвитку 3 3 3 3
Логоритміка 2 2 2 2
Лікувальна фізкультура 2 2 2 2
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1 1 2 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 20 21 22 22
Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових 35 36 37 37

 

для 5-х класів – за Типовою освітньою програмою для 5-10 (11) класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.2021 №1317, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки від 29.08.2022 № 769 (додаток № 20).

Освітні галузі Орієнтований

перелік предметів та галузевих

інтегрованих

курсів

Рекомендована кількість

годин на тиждень у класах

Орієнтований перелік міжгалузевих інтегрованих курсів
5 6 7 8 9 10
Мовно-літературна Українська мова 4 4 3 3 3 3  

Міжгалузеві інтегровані

курси**

 

 

 

Робототехніка. 5-10 клас

STEM. 5-10 клас

Драматургія і театр. 7-10 клас

Економіка і право. 9-10 клас

 

Включаються до навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти у межах загальної кількості годин, визначених типовим навчальним планом

 

 

 

 

 

 

 

**Кількість навчальних годин на вивчення міжгалузевих інтегрованих курсів визначає заклад освіти з урахуванням навчального навантаження, визначеного на відповідні навчальні предмети

Українська література 2 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Іноземна мова 4 4 3,5 3,5 3 3
Друга іноземна мова (не менше двох годин на тиждень) включається до навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти як вибірковий освітній компонент за рахунок перерозподілу навчальних годин інших освітніх галузей

 

Інтегровані курси*

Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної літератури). 5-10 клас

Інтегрований курс української мови та літератури 5-10 клас

Інтегрований мовно-літературний курс (українська  мова, українська та зарубіжна літератури). 5-10 клас

* Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих курсів визначає заклад освіти з урахуванням навчального навантаження, визначеного на відповідні навчальні предмети

Математична Математика 5 5
Алгебра 2,5 2,5 3 3
Геометрія 2 2 2 2
Інтегрований курс**

Математика. 7-10 клас

Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу»*/

Інтегрований курс «Довкілля»*

 

2

 

2

 

 

 

 

Біологія 2,5 2,5 2,5 2
Географія 1 2 2 1,5 1,5
Фізика 2 2 2 2,5
Хімія 1 1,5 2 2,5
Інтегрований курс*

Природничі науки. 5-10 клас

*До навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти включається або інтегрований курс «Пізнаємо природу» або інтегрований курс «Довкілля»

Соціальна і здоров’язбережувальна Інтегрований курс

«Здоров’я, безпека та добробут»

 

0,5

 

0,5

 

1

 

1

 

0,5

 

0,5

Етика*/ Культура добросусідства*/

Інші курси морального спрямування*

 

0,5

 

0,5

 

 

 

 

Підприємництво і фінансова грамотність  

 

 

 

 

0,5

 

0,5

*До навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти включається один з цих предметів або  вони можуть вивчатись в рамках інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут»
Громадянська та історична Вступ до історії України та громадянської освіти  

1

 

 

 

 

 

Історія України

Всесвітня історія

2
Історія України 1 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 0,5 0,5
Громадянська освіта

Правознавство

0,5
Правознавство 0,5
Інтегровані курси*

Досліджуємо історію і суспільство. 5-6 клас

Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5-6 клас

Історія України і світ. 7-10

Інформатична Інформатика 1 1 1 1,5 2 2,5
Технологічна Технології 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Мистецька

 

Інтегрований курс «Мистецтво» 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1
До навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти включається інтегрований курс «Мистецтво» або окремі предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво». Кількість годин на вивчення окремих предметів визначає заклад освіти
Фізична культура Фізична культура 3 3 3 2 2 2
Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються
Разом 27,5 29,5 32 32,5 32 32,5
Корекційно-розвиткова робота Корекція  мовлення  6 6  5  5  5  5
Логоритміка  1  1  1  1  1  1
Лікувальна фізкультура (ритміка) 2 2 2 2 2 2
Разом  9  9  8  8  8  8
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять  

0,5

 

1,5

 

1

 

1,5

 

2

 

1,5

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи та корекційно-розвиткової роботи)  

28

 

31

 

33

 

34

 

34

 

34

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів 25 28 30 32 32 32

Основними цілями базової середньої освіти за новим Державним стандартом є:

 • розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів;
 • формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору життєвого шляху та самореалізації;
 • виховання відповідального шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного середовища, національних та культурних цінностей українського народу.

Реалізація мети базової середньої освіти ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах, як:

повага до особистості кожного учня, його інтересів, досвіду, власного вибору, прагнень;

рівний доступ до освіти без будь-яких форм дискримінації учасників освітнього процесу;

дотримання принципів академічної доброчесності;

формування культури здорового способу життя учня, створення умов для забезпечення його гармонійного фізичного та психічного розвитку, добробуту;

довіра та безпека учасників освітнього процесу;

формування в учнів активної громадянської позиції, патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу;

плекання в учнів любові до рідного краю, відповідального ставлення до довкілля.

Учні 5-х класів КЗ «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради навчаються за модельними навчальними програмами для закладів загальної середньої освіти:

модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.);

модельна навчальна програма «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Архипова В.П., Січкар С.І., Шило С.Б.);

модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туряниця В.Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А.);

модельна навчальна програма «Англійська мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Редько В.Г., Шалено О.П., Сотникова С.І., Коваленко О.Я., Коропецька І.Б., Якоб О.М., Самойлюкевич І.В., Добра О.М., Кіор Т.М.);

модельна навчальна програма «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5-6 класи (Інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автори: Власова Н.С., Щупак І.Я., Желіба О.В.);

модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Істер О.С.);

модельна навчальна програма «Пізнаємо природу. 5-6 класи (Інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автори: Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.);

модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Гущина Н., Василашко І.);

модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Завадський І.О., Коршунова О.В., Лапінський В.В.);

модельна навчальна програма «Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю. та ін.).

 

для 6-10-х класів – за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 12.06.2018 № 627 (додаток № 11).

Державний стандарт базової загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами складається з 7 освітніх галузей: «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Математика», «Природознавство», «Мистецтво», «Технології», «Здоров’я і фізична культура».

Освітня галузь «Мови і літератури» реалізується через навчальні предмети: «Українська мова» «Українська література», «Іноземна мова (англійська)», «Зарубіжна література».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через предмети «Історія України» (6-10 класи), «Всесвітня історія» (6-10 класи), «Правознавство» (9-10 клас).

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальні предмети: «Математика» (6 клас), «Алгебра» та «Геометрія»  (7-10 класи).

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети: «Біологія» та «Географія» (6-10 класи), «Фізика» та «Хімія» (7-10 класи).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети: «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво» (6-7 класи), «Мистецтво» (8-10 класи).

Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальний предмет «Трудове навчання», «Інформатика»  (6-10 класи).

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура» (6-10 класи).

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
6 7 8 9 10
 

Мови і літератури

Українська мова 4 4 4 4 4
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна (англійська) мова 3 3 3 3 3
Зарубіжна література 1 1 1 1 1
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1 1 1
Правознавство 1 1
Математика Математика 4
Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природознавство Біологія 1 2 2 2 2
Географія 2 1 2 2 1
Фізика 2 2 2 2
Хімія 1 2 2 2
 

Мистецтво

Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво 1 1 1
Технології Трудове навчання 2 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 2 2 2 2 2
Р а з о м 27 29 30 31 31
Корекційно-розвиткові заняття Корекція мовлення 6 5 5 5 5
Логоритміка 1 1 1 1 1
Лікувальна фізкультура (ритміка) 2 2 2 2 2
Додаткові години на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1 1 2 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження (без корекційно-розвиткових занять) 28 30 32 32 32
Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових 37 38 40 40 40

 

В навчальні плани включено корекційно-розвиткові заняття. Ці заняття спрямовані на компенсацію порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню дітей з тяжкими порушеннями мовлення до суспільного життя та реалізуються через предмети: «Корекція мовлення», «Корекція розвитку», «Логоритміка», «Лікувальна фізкультура», «Ритміка».

Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:

 1. Визначення порушень мовленнєвого розвитку та механізмів їх виникнення.
 2. Подолання мовленнєвих порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені компоненти мовленнєвої та пізнавальної діяльності.
 3. Попередження появи вторинних порушень мовленнєвого (дисграфії, дизорфографії та дислексії) та пізнавального розвитку.
 4. Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки.

Корекційно-розвиткові заняття сприяють:

– корекції слухового сприймання та формуванню на цій основі адекватного розрізнення та розпізнавання звуків української мови за їх акустичними, артикуляційними ознаками;

– корекції зорового ґнозису, аналізу, синтезу, просторових уявлень; зорового та рухового контролю;

– корекції темпоритмічної та ритміко-інтонаційної сторін мовлення;

– розвитку лексичної сторони мовлення шляхом розширення різних лексичних категорій, засвоєнню нових термінів, умінь користуватися лексичними мовними засобами у різних мовленнєвих ситуаціях;

– корекції граматичної системи мовлення на основі формування морфологічних та синтаксичних узагальнень, уявлень про морфологічні елементи слова та структуру речення, розвитку функції словотвору, морфологічного аналізу;

– корекції зв’язного (діалогічного, монологічного) мовлення на основі: розвитку умінь граматично правильно та логічно висловлювати свої думки з метою комунікації та з дотриманням норм літературної української мови, сприймання та відтворення почутого та прочитаного тексту з використанням зорової опори та без неї, за уявленням та уявою, розвитку внутрішнього мовлення;

– формуванню навичок усвідомленого мовного аналізу як основи для оволодіння і розвитку навичок читання та письма;

– корекції дислексій, дисграфій, дизорфографій.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: корекція мовлення, корекція розвитку, логоритміка, лікувальна фізкультура, ритміка.

В навчальному плані додаткові години відведені на вивчення курсу «Християнська етика».

Розділ 5

Форми організації освітнього процесу

 5.1. Рекомендовані форми організації освітнього процесу здобувачів освіти школи І ступеня

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організовує в межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Навчальний день у 1-4 класах Нової української школи розпочинати ранковими зустрічами, метою яких є створення психологічно комфортної атмосфери в класному колективі та формування в учнів мотивації до навчальної діяльності.

Тривалість уроків у закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин.

 

5.2. Рекомендовані форми організації освітнього процесу здобувачів освіти школи ІІ ступеня

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативні технології. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних та корекційних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проєкти, онлайн-тести, програмовані засоби навчання та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями.

 

Розділ 6

Опис та інструменти шкільного забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості освіти складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання.

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

Розділ 7

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

 Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів 1-4 класів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів.

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів 5-10 класів:

спілкування державною мовою;

спілкування іноземними мовами;

математична компетентність;

основні компетентності у природничих науках і технологіях;

інформаційно-цифрова компетентність;

уміння вчитися впродовж життя;

ініціативність і підприємливість;

соціальна і громадянська компетентність;

обізнаність і самовираження у сфері культури;

екологічна грамотність і здорове життя.

 

Розділ 8

Виховна складова освітнього процесу

 Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні і спрямовані на  утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність  відповідних змін у всіх сферах, в тому числі і в галузі  освіти, складовою якої є виховання.

Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є: єдність навчання, виховання та розвитку.

Виховання органічно поєднане з процесом навчання дітей, опанування  основами наук, багатством національної і світової культури.

У Новій українській школі виховний процес є невід’ємною складовою  освітнього процесу і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних  цінностях українського народу, цінностях громадянського суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і  свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовуватися на формування:

 • відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного  вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина;  нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або  психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою; патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України,  поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних  цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу,  усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну  цілісність України;
 • усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України,  нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної  доброчесності;
 • громадянської культури та культури демократії;
 • культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і  дбайливого ставлення до довкілля;
 • прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між  усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості,  шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;
 • культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя,  сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників  становлення особистості.

Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними  зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

Пріоритетними напрямками виховної діяльності є: права дитини, національно-патріотичне виховання, протидія булінгу, запобігання домашньому насильству, запобігання та протидія торгівлі людьми, профілактика шкідливих звичок та девіантної поведінки, сприяння розвитку учнівського самоврядування, сімейне виховання.

Розділ 9

Показники реалізації освітньої програми

 Рівень досягнень учнів буде вивчатись шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів, проведення контрольних випробувань учнів та моніторингу процесів реалізації соціального і здоров’язбережувального компонентів навчання, запобігання насильству та булінгу.

Розділ 10

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2022-2023 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріантної частини, що забезпечують інтеграцію загальноосвітніх програм у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти.

 л ХІІ) Закону України «Про освіту»  структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2022-2023 навчальний рік розпочинається 01 вересня святом – День знань.

 

Структура 2022-2023 навчального року:

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 23 грудня 2022 року;

ІІ семестр – з 09 січня по 31 травня 2023 року.

 

Канікули:

 • осінні – з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 року;
 • зимові – з 24 грудня по 08 січня 2023 року;
 • весняні – з 27 березня по 02 квітня 2023 року.

 

Свято «Останній дзвінок» для учнів 1-9-х класів та вручення свідоцтв про базову середню освіту для учнів 10-х класів – 31 травня 2023 року.

 

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну та регламентуються режимом дня та розкладом уроків, затвердженими директором школи та погодженими начальником Гощанського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.

Розділ 12

Освітня програма для дошкільних груп закладу

У  закладі  функціонують  дошкільні групи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення віком від 3 до 6 років.

В освітньо-виховному процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти.

 

Основні завдання дошкільної навчально-виховної роботи у закладі:

 1. Формування ключових для дошкільної освіти компетентностей дитини (рухова і здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна та навички, орієнтовані на сталий розвиток, ігрова, соціально-громадянська, мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча).
 2. Розвиток та корекція мовлення дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення у процесі навчання та виховання.
 3. Зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини.
 4. Виховання поваги до традицій та історії українського народу, збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями.
 5. Розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей.

 

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін.

Мета освітньої програми – реалізація комплексу корекційних, розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей .

 

Завдання програми – формування ключових для дошкільної освіти компетентностей, які мають продовження в освітньому процесі початкової  школи та впродовж життя. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

 

Структура програми – визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на  вік дитини.

 

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

 Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять.  Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Організація проведення навчально-виховного процесу з дітьми, що мають тяжкі порушення мовлення має свою специфіку. Учителі-логопеди щодня проводять заняття з корекції мовлення, які мають єдину корекційно-розвивальну спрямованість (групові та індивідуальні заняття).

В освітньо-виховному процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, вчителі-логопеди, соціальний педагог, практичний психолог, лікар та медичні сестри.

 

Робочий  навчальний план

дошкільних груп КЗ «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради на 2022-2023 навчальний рік

 

В освітньо-виховному процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за програмами.

 

Інваріантна складова

Програми Автор Ким, коли затверджені
Комплексні
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І

Возна Л.М.

Максименко О.Л.

та ін.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України листом від 23.05.2017 року №1/11-4988
Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України лист від 05.12.2012 1/11-18798 № 14.1/12-Г-501

 

Розподіл  занять на тиждень на дитину у дошкільних групах

на 2022-2023 навчальний рік

 

Види діяльності за освітніми лініями  Кількість занять на тиждень за віковими групами
Молодша (від 3 до 4 років) Середня (від 4 до 5 років) Старша (від 5 до 6 років)
Ознайомлення із соціумом 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 4 5 5
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток º 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 11 12 15

º години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей

Заняття з корекції мовлення проводяться вчителем-логопедом п’ять разів на тиждень за розкладом, який складає сам вчитель з урахуванням занять інших педагогів дошкільних груп. Вчитель-логопед комплектує групи за принципом однорідності рівня мовленнєвого розвитку.

Навчальний рік для дошкільних груп починається 01 вересня 2022 року і закінчується 31 травня 2023 року.

Канікули:

 • осінні – з 24 по 30 жовтня 2022 року;
 • зимові – з 23 грудня по 08 січня 2023 року;
 • весняні – з 27 березня по 02 квітня 2023 року.

 Дошкільні групи працюють за п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними – субота, неділя. Освітньо-виховна робота регламентується режимом дня та розкладом занять, затвердженими директором школи та погодженими начальником Гощанського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.