Програма розвитку закладу на 2022/2023 навчальний рік

Програма розвитку
комунального закладу

«Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів»

Рівненської обласної ради
на 2022/2023 навчальний рік

 

І. Загальні відомості про навчальний заклад

1. Повна назва – комунальний заклад «Тучинська спеціальна школа І-ІІ
ступенів» Рівненської обласної ради.
2. Форма власності – комунальна.
3. Юридична адреса навчального закладу – 35415, Рівненська область,
Рівненський район, с. Тучин, вул. Староміська, 10.
4. Сайт http://tuchin-spec-school.rv.ua/
5. Електронна адреса tuchin-spec-school@ukr.net
6. Рік забудови (заснування) – 1961.
Заклад створений у 1961 році на базі дитячого будинку для дітей-сиріт та
дітей з малозабезпечених сімей, реорганізований у 1984 році у спеціальну
школу-інтернат для дітей із затримкою психічного розвитку. З 29 червня 2017
року КЗ «Тучинська спеціальна школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської
обласної ради знову реорганізований в КЗ «Тучинський навчально-
реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради, з 09 липня 2019 року
перейменовано та змінено тип закладу на КЗ «Тучинська спеціальна школа І-ІІ
ступенів» Рівненської обласної ради для дітей із тяжкими порушеннями
мовлення.
7. Мова виховання та навчання – українська.
8. Кількість класів та учнів у навчальному закладі станом на 05.09.2022 –
18 класів / 179 учнів.
9. Кількість дошкільних груп та вихованців станом на 05.09.2022 –
4 групи / 40 вихованців.
10. Кількість педагогічних працівників – 71.
11. Кількість медичних працівників – 3.
12. Кількість обслуговуючого персоналу – 50.
13. Режим роботи навчального закладу – П’ятиденний робочий тиждень.
ІІ. Аналіз результатів діяльності закладу за попередній рік.
Комунальний заклад «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів»
Рівненської обласної ради у своїй діяльності керується Конституцією України,
Конвенцією ООН «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про
спеціальну школу та Положенням про навчально-реабілітаційний центр,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221,
Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа», затвердженою розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903, наказом МОЗ України від
20.02.2013 №144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил
«Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»,
Основами законодавства України про охорону здоров′я, Сімейним кодексом
України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, іншими законодавчими актами України в галузі освіти та

охорони здоров′я, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, та власним Статутом.
Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-
методичної проблеми «Забезпечення якості освітнього середовища для дітей з
особливими освітніми потребами в умовах Нової української школи».
Основним завданням школи є:
1. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку виховання й
навчання учнів через оновлення змісту освіти й впровадження нових освітніх
технологій, зокрема інформаційних і телекомунікаційних на всіх ступенях
навчання.
2. Забезпечення необхідних умов щодо реалізації впровадження нового
Державного стандарту початкової та базової середньої освіти.
3. Активізація роботи щодо організації освітнього процесу через чітке
структурування навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету
уроку як засобу соціалізації учнів та розвитку життєвих компетенцій.
4. Продовження роботи щодо підвищення якості впровадження в
освітній процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання,
узагальнення власного педагогічного досвіду.
5. Створення необхідних передумов з метою інтегрованості української
культури в європейський простір, а саме: формування у дітей та учнівської
молоді відкритості, толерантного ставлення до цінностей культури, мистецтва,
здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати
українську культуру як невід’ємну складову загальнолюдського.
6. Спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та
потенційні можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого
успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей.
7. Спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини
до самостійного життя, підтримку дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями,
так і з членами їх родини.
8. Використання в роботі інноваційних підходів до навчання і виховання,
роботи з батьками і громадськістю.
Протягом 2021/2022 навчального року в комунальному закладі
«Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради
працювало 80 педагогів: 43 вчителі, 37 вихователів, в т.ч. 1 педагог-організатор,
1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, з них 39 педагогів мають другу
спеціальну корекційну освіту, ще 3 педагоги навчаються в Кам’янець-
Подільському національному університеті ім. І.Огієнка та 1 вихователь
навчається в Національному університеті водного господарства та
природокористування на факультеті «Фізична терапія та ерготерапія».
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного
керівництва методичною роботою в закладі була створена методична рада, до
складу якої ввійшли заступники директора, керівники шкільних методичних
об’єднань, практичний психолог та педагог-організатор.

Протягом року проводились засідання методичної ради школи, де
розглядались питання роботи методичних об’єднань, ознайомлення з
інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення навчальних
предметів, впровадження в освітній процес ІКТ, психологічний супровід учнів
1 та 5-х класів, методичних рекомендацій оцінювання учнів 1-4 класів Нової
української школи.
В закладі працювало 6 методичних об’єднань, на засіданнях яких
обговорювались актуальні проблеми освітнього процесу, обговорення
відкритих уроків та виховних заходів (керівники: МЯСОЄДОВА О.Б., МИЧАК
М.В., КИРИЛЬЧУК О.С., ВОЛИНЧУК І.Г., ГРУШОВЕЦЬ В.В., ГРУШОВЕЦЬ
С.В.).
Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Педагогічні працівники
згідно графіка проходили курси підвищення кваліфікації в режимі онлайн.
Ефективно проводилась робота над проектами «Основні труднощі та
проблеми п’ятикласників» та «Створення умов для успішної адаптації учнів
першого класу».
Працював протягом року шкільний психолого-педагогічний консиліум,
члени якого обстежували новоприбулих дітей, надавали методичну допомогу
педпрацівникам у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами,
виступали на педрадах, методичних об’єднаннях.
Педагогами, що атестувалися були проведені показові відкриті уроки.
Протягом року успішно пройшли атестацію 18 педагогів: підтверджено вищу
кваліфікаційну категорію для 5 педагогів; присвоєно вищу кваліфікаційну
категорію для 3 педагогів, першу – для 2 педагогів, другу – для 4 педагогів; для
3 педагогів підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої
категорії» та для 1 педагога підтверджено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст».
Позакласна робота з предметів сприяла розширенню знань, поглибленню
ознайомлення учнів з навколишнім середовищем. Змістовно та цікаво були
проведені предметні тижні з української мови і літератури (ЗЕМЛЯКОВА Г.І.,
КРАВЧУК Т.М.), біології і хімії (УСИК Т.В.), математики (ХРОЛЕЦЬ М.П.,
КИРИЛЬЧУК О.С.), фізики (ГРУШОВЕЦЬ В.В.) та тиждень початкового
навчання (МЯСОЄДОВА О.Б.).
Активізувалося впровадження в роботу інформаційних технологій. З
метою обміну досвідом учителями були проведені відкриті уроки, позакласні
заходи, заходи педагогів, які атестувалися, спортивно-розважальні заходи.
Протягом навчального року вчителями зверталася увага на створення
сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і
стимулювання творчо обдарованих дітей.
Практичним психологом школи проводилось діагностування пізнавальної
діяльності та емоційно-вольової сфери учнів, рівня адаптації першокласників.
Проводились індивідуальні заняття з учнями, які потребують особливої уваги.
В цьому навчальному році у конкурсі-ярмарку педагогічної творчості
брали участь вчитель християнської етики МИЧАК М.В. (посібник «Шануй
батька і матір, щоб тобі добре було, щоб ти довго прожив на землі»), вчитель

біології та хімії УСИК Т.В. (посібник «Ігрові прийоми на уроках хімії в 7-8
класах»).
Робота з молодими спеціалістами є також однією із важливих форм.
Головним завданням є надання методичної допомоги педагогу-початківцю у
розв’язанні першочергових проблем. Проводились індивідуальні консультації
щодо складання календарного планування, конструювання уроків, само
підготовок, виховних заходів, ведення шкільної документації. Адміністрація
школи відвідувала уроки та позакласні заходи спеціалістів, надавала методичну
допомогу у підготовці педагогів до уроків та виховних заходів. У ході
стажування було організовано взаємовідвідування уроків та самопідготовок
молодих спеціалістів, наставників та кращих педагогів школи.
У 2021/2022 навчальному році вивчався стан викладання та рівень знань,
умінь і навичок учнів з окремих предметів: географії, природознавства, «Я
досліджую світ» (жовтень-листопад), трудового навчання та зарубіжної
літератури (січень-березень). Було вивчено документацію вчителів, відвідано
уроки, позакласні заходи, вивчено стан матеріально-технічного забезпечення
кабінетів, проведено співбесіди з учителями.
Вчителі початкової ланки добре ознайомлені з нормативними
документами з питань освіти, методичними рекомендаціями щодо викладання
предметів, а головне – ознайомлені з ідеями Нової української школи. А
головна ідея НУШ і нового стандарту, зокрема – навчання, побудоване на
компетентностях. Питання теоретичного і практичного характеру розглядалися
на засіданнях педагогічної ради. Із метою активізації творчої діяльності
ефективно використовуються вчителями інтерактивні методи навчання: творчі
дискусії, методичні діалоги, мозкові штурми.
Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на пошуки
інноваційних технологій, нових інтерактивних форм і методів роботи, на
поглиблене їхнє опрацювання й освоєння та створення сприятливих умов для
навчання та виховання дітей.
Виховна робота у 2021/2022 навчальному році проводилась відповідно до
річного плану роботи, на виконання основних орієнтирів виховання учнів 1-11
класів та реалізацію Програми національного виховання в закладах освіти
Рівненщини на 2020-2025 роки, з метою формування у здобувачів освіти любові
до рідної Батьківщини, формування якостей громадянина-патріота України,
створення безпечного освітнього середовища.
Методичне об’єднання вихователів працювало над проблемною темою
«Шляхи реалізації наскрізного виховання учнів з тяжкими порушеннями
мовлення в межах реалізації Програми національного виховання в закладах
освіти Рівненщини на 2020-2025 роки», методичне об’єднання класних
керівників – «Формування системи цінностей особистості школяра через
інноваційну виховну діяльність».
Основними напрямками роботи «Школи молодого вихователя» було:
розширення сфери знань вихователів із психолого-педагогічних основ;
ознайомлення їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть
змогу усвідомленню здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних

прийомів роботи  учнів з особливими освітніми потребами; створення для
вихователів такого середовище, в якому їм би хотілося творити.
На базі нашого закладу 11 листопада 2021 року відбувся науково-
практичний онлайн-семінар для заступників директорів з виховної роботи на
тему «Реалізація програми національного виховання в закладах освіти
Рівненщини на 2020-2025 роки у формуванні ціннісно-зорієнтованої
особистості здобувача освіти». У семінарі взяли участь: заступник директора з
виховної роботи САЧУК С.М., практичний психолог ЗАХАРЧУК Н.О., учитель
музичного мистецтва ЧОРНА А.С., класний керівник 1-А класу МЯСОЄДОВА
О.Б., вихователі БОЙЧУК Н.П. та БОЙЧУК Л.А., які ознайомили з досвідом
реалізації Програми національного виховання в закладі освіти та презентували
фрагменти занять різної спрямованості.
Протягом навчального року були проведені відкриті виховні заходи:
фітовітальня «Зелена аптека» (БОЙЧУК Н.П.), свято «Я і моя сім’я» (БОЙЧУК
Л.А.), літературно-музична композиція «Без верби і калини нема України»
(МЯСОЄДОВА О.Б.); заняття з ознайомлення з природним довкіллям «Тварини
– друзі людини» (ЛЮБЧИК Р.В.); заняття з аплікації «Годівничка для пташок»
(МИЛОСТНА О.В.); година спілкування «Екологія природи – екологія душі»
(САННИЦЬКИЙ І.О.); відкрита самопідготовка «Знання робить життя
прекрасним» (ЯНЧИК Л.М.).
У 2021/2022 навчальному році були сплановані та проведені заходи в
рамках місячників: «Особисті цінності» (вересень), «Родинні цінності»
(жовтень, травень), «Громадянські цінності» (листопад), «Духовні цінності»
(грудень, березень), «Загальнолюдські цінності» (січень), «Національні
цінності» (лютий), «Екологічні цінності» (квітень), в ході яких було
заплановано і проведено чимало заходів, конкурсів малюнків, виставок,
вікторин, літературно-музичних композицій, операцій, рейдів і т.д. Підсумки
проведення місячників заслуховувались на загальношкільних лінійках та
оформлялись наказами.
Протягом навчального року були проведені наступні виховні заходи:
свято Першого дзвоника; конкурс плакатів «Шкільному булінгу скажемо – НІ»;
конкурс малюнків на асфальті до Дня народження «Смайлика»; до Всесвітнього
дня миру акція з виготовлення паперових голубів «І білі голуби у небі синім»;
концерт до Дня вчителя «Ти справжній вчитель! Це все від Бога»; до Дня
Покрови виставка поробок з овочів, фруктів та різноманітного природного
матеріалу «Осінній дивограй»; лінійка-реквієм «Герої не вмирають… Вони
назавжди в пам’яті народній!», приурочена вшануванню пам’яті загиблого
воїна, випускника нашої школи, Олексія Капустяна; випуск стіннівки «9
листопада – День писемності»; до Міжнародного дня відмови від паління
зустріч з лікарем О.Мулярем «Не спалюй своє майбутнє»; з метою вшанування
пам’яті жертв голодомору в Україні виставка плакатів «Без права на забуття
(1932-1933)»; до Дня Святого Миколая акція «Давай прикрасимо свою
світлицю», фотоколаж «Добрі справи», чарівне дійство «Миколай іде до нас»;
різдвяні віншування «Україна колядує»; виставка малюнків «Моя майбутня
професія»; до Дня Соборності фотовернісаж «Ми єдині»; до Дня пам’яті Героїв

Небесної Сотні лінійка-реквієм «Небесна Сотня – то в серцях вогонь», участь у
Всеукраїнській тихій акції «Ангели пам’яті»; випуск стінгазети до
Міжнародного дня рідної мови «Мова – душа народу». Інформація про
проведені заходи висвітлена на офіційному сайті закладу.
У зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану (24 лютого 2022
року) реалізувати виконання плану заходів місячників в повній мірі не вдалося.
Вихователі, класні керівники, практичний психолог ЗАХАРЧУК Н.О. та
педагог-організатор СІКАЧЕВСЬКА В.В. розміщували у Viber-групах
інформацію про правила безпечної поведінки під час воєнного стану, про
запобігання поширення з коронавірусної інфекції, до Дня кримського спротиву
російської окупації, до Дня пам’яті Тараса Шевченка, до відзначення
Всесвітнього дня Землі, до Дня пам’яті жертв Чорнобильської трагедії, до
відзначення Міжнародного дня протидії булінгу, до Дня пам’яті та примирення,
Дня Європи, до Дня вишиванки. За допомогою додатку Viber було дистанційно
проведено свято Букварика, свято Останнього дзвоника та Випускного вечора.
Протягом навчального року класні керівники, вихователі, соціальний
педагог, практичний психолог організовували профілактичну та інформаційно-
роз’яснювальну роботу з учасниками освітнього процесу щодо запобігання та
протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми та булінгу,
недопущення порушень їх прав. Було проведено Тиждень протидії булінгу
(вересень), Тиждень права (листопад), Міжнародна акція «16 днів проти
насильства» (листопад-грудень), Міжнародний день прав людини (10 грудня), в
онлайн-режимі – Тиждень протидії булінгу та насильству над дітьми (квітень),
Міжнародний день протидії булінгу (04 травня), в ході яких пройшли
різноманітні тематичні заходи.
У 2021/2022 навчальному році в закладі організовано роботу восьми
гуртків: «Піскова анімація» (керівник ВОЛИНЧУК І.Г.), «Танцювальний»
(керівник ДЕМ’ЯНЧУК О.В.), «Театральний» (керівник ДЕМ’ЯНЧУК О.В.),
«Комп’ютерна школа» (керівник МЕЛЬНИК А.М.), «Умілі ручки» (керівник
МИЛОСТНА О.В.), «Бісеринки Істини» (керівник МИЧАК М.В.), «Рукоділля»
(керівник ОВЕРЧУК М.Б.), «Вокальний» (керівник ЧОРНА А.С.).
Отже, підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що методична робота у
2021/2022 навчальному році проводилась на достатньому рівні.
Керуючись Конституцією України, на виконання законів України «Про
освіту», «Про охорону праці», «Про правові засади цивільного захисту», «Про
дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», «Про використання ядерної та
радіаційної безпеки», Кодексу законів про працю, робочим навчальним планом
школи на 2021/2022 навчальний рік, а також з метою створення безпечних і
нешкідливих умов навчання і виховання, профілактики травматизму здобувачів
освіти у закладі було чітко налагоджено роботу з охорони праці та безпеки
життєдіяльності.
Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої
санітарії під час освітнього процесу знаходиться під щоденним контролем
адміністрації закладу.

На початок 2021/2022 навчального року були оформлені всі необхідні
акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і приміщеннях
підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-
технічного стану закладу.
На засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від 27.08.2021) затверджено
річний план роботи школи на навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона
здоров’я і життя дітей. Охорона праці», та розглядалось питання «Стан безпеки
життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки, дитячого дорожньо-
транспортного травматизму учасників освітнього процес».
Питання пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу стоїть на постійному контролі адміністрації
закладу. Дане питання розглядалось на нарадах при директорові (протокол № 2
від 06.09.2021, № 3 від 04.10.2021, № 4 від 15.11.2021, № 5 від 06.12.2021, № 6
від 11.01.2022, № 8 від 08.03.2022, № 9 від 12.04.2022, № 10 від 09.05.2022.
Посадові обов’язки працівників, інструкції з питань з охорони праці й
безпеки життєдіяльності затверджені наказом по школі від 01.09.2020 № 159.
Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони
праці.
Видано накази по школі від 13.08.2021 № 118 «Про створення постійно
діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд», від 13.08.2021
№119 «Про створення комісії для складання Акту готовності теплового
господарства до роботи в опалювальний період 2021-2022 навчального року»,
від 30.08.2021 № 124 «Про роботу з протипожежної безпеки у 2021-2022
навчальному році», від 31.08.2021 № 128 «Про створення комісій», від
01.09.2021 № 134 «Про організацію охорони праці в закладі у 2021-2022
навчальному році», від 01.09.2021 № 138 «Про організацію харчування дітей в
закладі в 2021-2022 навчальному році», від 01.09.2021 № 143 «Про режим
роботи закладу у 2021-2022 навчальний рік», від 01.09.2021 № 144 «Про
організаційну роботу щодо попередження дитячого травматизму у 2021-2022
навчальному році».
Один раз на три роки проводиться навчання та перевірка знань
працівників школи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, техніки
безпеки, пожежної безпеки. Формою перевірки є іспит, який проводиться за
екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування. Така перевірка була
проведена 28-29 жовтня 2021 року відповідно до наказу від 23.10.2021 № 190.
Результати перевірки оформлені протоколом.
В школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань
охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного
інструктажу з охорони праці для працівників і учнів.
У серпні 2021 року поновлений інформаційний стенд з вимогами
пожежної безпеки, правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях.
У 2021/2022 навчальному році проводились інформаційно-консультативні
заходи серед учасників освітнього процесу:

з питань охорони праці, профілактики травматизму невиробничого
характеру, формування в учасників освітнього процесу здорового та безпечного
способу життя;
щодо дотримання правил поводження на воді;
щодо попередження побутового травматизму під час експлуатації
електроприладів, можливих обривів проводів електромереж;
щодо безпечного користування газовими приладами;
щодо профілактики харчових отруєнь, у тому числі отруєнь, пов’язаних із
вживанням грибів, алкогольних та наркотичних речовин;
попередження травмування та загибелі дітей при використанні
піротехнічних засобів;
попередження пожеж, ДТП, утоплень, обморожень, отруєнь, сказу,
злочинності та правопорушень;
щодо профілактики розповсюдження небезпечних інфекційних хвороб,
алкоголізму, наркотиків, комп’ютерної ігрової залежності;
щодо ризиків, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними предметами.
Також у закладі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та
трудових спорів. Система контролю адміністрації закладу у співпраці з
профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання
безпеки й життєдіяльності колективу.
Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я
працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, спортзалі
передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком
лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції
та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці.
Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно
обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.
Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення
здоров’я учнів – це один із основних напрямків роботи закладу. З цією метою
учні 1-10-х класів вивчають Правила дорожнього руху, проводяться місячники
безпеки руху, інструктажі з техніки безпеки та практичні заняття.
З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму в
закладі з 15 по 19 листопада 2021 року проходив Тиждень безпеки дорожнього
руху. В ході тижня були проведені наступні заходи:
– бесіда «Дитина – пасажир» (1-4 класи),
– круглий стіл «Азбука доріг» (5-7 класи),
– година спілкування «Безпека перебування на вулиці: правила дорожнього
руху» (5-10 класи),
– перегляд презентацій «Безпека на зупинках громадського транспорту.
Безпека пасажира» (5-10 класи),
– вікторина «Знаємо. Вивчаємо. Виконуємо» (5-10 класи),
– конкурс малюнків на тему «Твій друг – безпечний рух» (5-7 класи),
– перегляд відеороликів з безпеки дорожнього руху,
– перегляд мультфільмів «Уроки тітоньки Сови» (1-4 класи).

Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням
занять із цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням
елементів евакуації учнів з приміщень закладу. В ході тижня безпеки
дорожнього руху (19.11.2021) також було проведено комплексне об’єктове
тренування «Практичне відпрацювання евакуації персоналу та учнів з
навчального та спального корпусів при виникненні пожежі». Евакуація учнів 1-
10-х класів та працівників закладу з приміщень була проведена за 3 хв. 05 сек.
З 16.05.2022 по 20.05.2022 були проведені Тиждень знань з основ безпеки
життєдіяльності та День цивільного захисту (19.05.2022).
Під час Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності вчителем основ
здоров’я ДЕМ’ЯНЧУКОМ О.А. та класними керівниками в онлайн-режимі були
проведені:
– перегляд відео для учнів «З чого починається безпека» (1-4 класи);
– конкурс малюнків «Безпека вдома» (5-10 класи);
– розміщення в групах класів пам’яток для батьків щодо безпеки дітей
вдома (1-10 класи);
– опрацювання пам’яток-порад для учнів про вибухові пристрої, незнайомі
предмети-знахідки, пожежі (1-10 класи);
– відеоурок обережності. Дитячий мультиплікаційний фільм (1-4 класи);
– відеоурок «Безпека велосипедиста» (5-10 класи);
– відеоурок «Професія-рятівник» (8-10 класи);
– перегляд навчального відеофільму про правила евакуації під час
виникнення надзвичайних ситуацій (5-10 класи);
– перегляд відеороликів, які допоможуть учням зберегти життя та здоров’я
у військовий час (5-10 класи).
Відповідно до вимог нормативно-правових актів схематичні плани
евакуації людей з приміщень закладу на випадок виникнення пожежі та
інструкції щодо дій при оголошенні сигналу «Тривога» вивішено на видних
місцях. У спальному корпусі у кожній кімнаті вивішено індивідуальний
схематичний план евакуації.
Щороку поліпшується матеріально-технічне забезпечення та навчально-
методична база закладу.
У 2021/2022 навчальному році у закладі:
– встановлено інтерактивну дошку та проектор в кабінеті інформатики;
– придбано меблі, проектор, телевізор, 2 принтери, радіосистема,
світлові планшети (5 шт.) для піскової анімації, стіл для малювання піском,
комп’ютер портативний, комп’ютер (системний блок), шуруповерт, парова
праска, мікрофони (10 шт.), велосипеди (6 шт.), комплекти стендів, миючі
засоби, засоби гігієни, канцтовари, ламінатор, глобус, телурій, світловий
прилад, навчально-методичну літературу, розвивальний роздатковий матеріал;
– проведено поточні ремонти власними силами в приміщеннях усіх
будівель закладу. На ремонтні матеріали витрачено коштів у сумі 14141 грн.;
– харчоблок – придбано морозильну скриню, мікрохвильову піч,
м’ясорубку електричну, кухонний посуд;
– у медичний пункт придбано медикаменти, пульсоксиметр;

– проводяться заходи з пожежної, техногенної безпеки та цивільного
захисту:
У І півріччі 2022 року на виконання заходів з пожежної, техногенної
безпеки та цивільного захисту використано коштів у сумі 21,2 тис. грн.:
заключення договорів із спеціалізованими організаціями на здійснення
технічного обслуговування установок пожежної автоматики – 15,2 тис. грн.;
технічне обслуговування наявних вогнегасників – 6,0 тис. грн.
проведено чистку котельного обладнання, ревізію та ремонт кранів,
вентелів, котлів в котельнях № 1, 2, 3; профілактичний контроль манометрів,
термометрів, ваг, газосигналізатора.
– на підготовку закладу до нового навчального року використано
бюджетних коштів у сумі 519746,00 грн., спеціального фонду в сумі 31636,00
грн., спонсорських коштів у сумі 393973,00 грн.
Позитивні тенденції:
1. Підвищення теоретико-методологічного рівня знань педагогічних
працівників (робота методоб’єднань, відвідування тренінгів, семінарів, курсів
підвищення кваліфікації за стандартами НУШ, участь у вебінарах,
опрацювання онлайн-курсів).
2. Зростання результатів навчання внаслідок використання нових
педагогічних (педагогіка партнерства, розвивальне навчання) та інформаційних
технологій.
3. Формування ключових компетентностей школярів з особливими
освітніми потребами під час навчально-виховного процесу.
4. Залучення учнів до гурткової та позакласної роботи.
5. Якісне облаштування нового освітнього середовища в початковій
школі.
6. Покращення матеріально-технічної бази закладу.
7. Тісна співпраця з благодійними організаціями та спонсорами, які
допомагають організовувати дозвілля та навчання учнів (відвідування театру,
зоопарку, розважальних центрів, концертів і т.п.).

ІІІ. Проблематика 2021/2022 навчального року


з/п
Зміст проблеми Шляхи і засоби розв’язання
1 Придбання меблів у навчальні
кабінети та їдальню

Використання коштів місцевого
бюджету та залучення спонсорських
коштів

2 Облаштування найпростішого
укриття (НУ) в спальному
корпусі

Використання коштів місцевого
бюджету

3 Підключення до мережі
Інтернет НУ в спальному
корпусі та протирадіаційного
укриття (ПРУ) в навчальному
корпусі

Використання коштів місцевого
бюджету

4 Облаштування двох перших
класів НУШ

Використання коштів місцевого
бюджету, освітньої субвенції та залучення
спонсорських коштів

5 Встановлення інтерактивної
дошки та проектора в кабінеті
інформатики

Залучення спонсорських коштів

6 Доїзд дітей до школи Подання інформації в департамент
освіти і науки облдержадміністрації щодо
потреби в шкільному автобусі

7 Забезпечення медичними
препаратами

Залучення спонсорських коштів

Також заклад має ряд проблем, на вирішення яких необхідні чималі кошти:
– виготовлення проєктно-кошторисної документації на приміщення пральні;
– потребує капітального ремонту навчальний корпус (коридори, кабінети,
утеплення фасаду), спальний корпус (утеплення фасаду), пральня і
навчальні майстерні;
– потребує впорядкування територія закладу (вкладання бруківки).
– заміна вікон у навчальному корпусі (підвальне приміщення – 4 шт.) та
пральні – 3 шт.;
– заміна вхідних дверей в пральні та спальному корпусі до медпункту;
– облаштування спортивних дитячих майданчиків для дошкільнят та
школярів;
– забезпечення навчальних кабінетів комп’ютерною технікою.

IV. Проблематика 2022/2023 навчального року,
на розв’язання якої спрямована програма


з/п

Зміст проблеми Шляхи і засоби розв’язання

1. Підвищення навчальної
мотивації учнів

 В процесі навчання враховувати інтереси
й запити дітей;
 змінювати та чергувати прийоми і методи
навчання;
 перехід до інноваційних методів
навчання, що дають можливість розкрити
потенційні можливості кожного учня,
повірити у власні сили;
 здійснювати зв'язок навчання з життям
(поєднання вивчення основ наук з
різними видами праці);
 співпраця з батьками, спільне формування
педагогічної культури сім’ї.

2. Попередження емоційного
вигорання педагогів
закладу

 Створення сприятливого психологічного
клімату в колективі.
 попередження ситуацій нездорової
конкуренції серед педагогів;
 ставити перед колективом конкретні
досяжні завдання;
 продовжувати організовувати для
колективу школи спільне дозвілля.

3. Доїзд дітей до школи Звернення в департамент освіти і науки
облдержадміністрації, обласну раду щодо
необхідності придбання шкільного автобуса

4. Збереження здоров’я
учасників освітнього
процесу

 Забезпечити сприятливі умови освітнього
процесу в школі (відсутність стресових
ситуацій, адекватності вимог, методик
навчання та виховання);
 оптимальна організація навчального
процесу (відповідно до вікових, статевих,
індивідуальних особливостей та гігієнічних
вимог);
 забезпечення достатнього та раціонально
організованого рухового режиму;
 профілактика травматизму, нікотинової та
алкогольної залежності, зловживання
психоактивними речовинами.

5. Облаштування двох
перших класів НУШ

Придбання технічних засобів навчання,
меблів, дидактичного матеріалу за кошти

місцевого бюджету та спонсорські кошти.
Ініціативність педагогів щодо оформлення
кабінетів.

6. Придбання сучасного
кухонного обладнання

Використання коштів місцевого бюджету та
залучення спонсорських коштів

7. Облаштування вестибюлю
навчального корпусу

Використання коштів місцевого бюджету та
залучення спонсорських коштів

V. Пріоритетні напрямки роботи закладу
у 2022/2023 навчальному році

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів
України в галузі освіти, Указу Президента України «Про невідкладні заходи
щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», наказу
Міністерства освіти і науки України «Про організаційні питання щодо
запровадження Концепції Нової Української Школи у загальноосвітніх
закладах» від 21.01.2016 № 8, Концепції розвитку педагогічної освіти,
затвердженої наказом МОН України від 16.07.2018 № 776, плану впровадження
Концепції розвитку педагогічної освіти, затвердженої наказом МОН України
від 03.01.2019 № 7, Положення про спеціальну школу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1132, а також
інтеграції освіти в Європейський освітній простір, створення умов для
забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і
національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого
статусу педагогічних працівників у суспільстві, у галузі освіти визначені такі
пріоритетні напрямки роботи КЗ «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів»
Рівненської обласної ради на наступний навчальний рік:
1. Забезпечити у 2022/2023 навчальному році перехід до роботи за новим
державним освітнім стандартом учнів 1-5-х класів закладу.
2. Працювати за принципом педагогіки партнерства, що ґрунтується на
співпраці учня, учителя і батьків та принцип дитиноцентризму (орієнтація на
потреби учня).
3. Освітній процес направити на виконання системи науково-методичних
і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом
формування та застосування її компетентностей, наскрізних умінь з
урахуванням індивідуальних особливостей розвитку.
4. Забезпечити ранню соціалізацію та підготовку таких дітей до здобуття
відповідного ріння дошкільної та загальної середньої освіти шляхом спеціально
організованого освітнього середовища в комплексі з психолого-педагогічним,
медичним, соціальним супроводом.
5. Забезпечити ефективну корекційно-розвиткову діяльність закладу.
6. Поповнювати навчальні кабінети корекційними засобами навчання.
7. Створювати умови для формування в учнів громадянської
відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє

особисту відповідальність за долю держави, народу, розуміє важливість
громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем.
8. Забезпечення в освітньому процесі системного психолого-
педагогічного супроводу та індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням
стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учня.
9. Надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою
реабілітації дитини-інваліда.
10. Удосконалювати навчально-матеріальну базу школи, впроваджувати
сучасні інформаційно-комунікаційні технології, оволодівати і застосовувати на
практиці інструментарії дистанційного навчання.
11. Виховний процес спрямувати на формування загальнолюдських,
особистих, родинних, духовних, національних, громадянських та екологічних
цінностей.
12. Постійно співпрацювати з правоохоронними органами, службами у
справах дітей, громадськістю щодо створення безпечного освітнього
середовища, вільного від будь-яких форм насильства, булінгу (цькування).
VІ. Завдання школи на 2022/2023 навчальний рік

Продовжити методичну роботу з проблемної теми «Забезпечення якості
освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами в умовах
Нової української школи». З цією метою:
1. Забезпечити якісну роботу методичних об’єднань та творчої групи
школи.
2. Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх
технологій, передового педагогічного досвіду вчителів.
3. Проводити системний цілеспрямований моніторинг усіх напрямків
освітнього процесу закладу.
4. Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу,
оволодівати інструментами дистанційного навчання.
5. Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів
підвищення кваліфікації на 2022/2023 навчальний рік.
6. Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового
способу життя.
7. Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого
травматизму як під час освітнього процесу, так і поза межами школи.
8. Спрямовувати виховну роботу на формування у дітей та молоді
любові до Батьківщини, загальнолюдських якостей.
9. Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни,
рідного краю, формувати історичну пам'ять підростаючого покоління,
забезпечувати духовну єдність поколінь.
10. Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма
учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників
інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей;
вихованню пошани і любові до культурного спадку свого народу та мистецтва,

культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності,
справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.
11. Застосовувати сучасні форми і методи правової та превентивної
освіти, пропагувати здоровий спосіб життя, фізичний розвиток і культуру,
сприяти формуванню імунітету до негативних впливів соціального оточення.
12. Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну
базу школи, залучивши як бюджетні, так і позабюджетні кошти.

VІI. Джерелом фінансування КЗ «Тучинська спеціальна школа І-ІІ
ступенів» Рівненської обласної ради є місцевий бюджет. Плановий обсяг
фінансування на 2022 рік становить 26616,3 тис. грн.

VIIІ. Основні результати реалізації програми
Зміст програми спрямований на досягнення таких результатів:
 забезпечення якісного, безпечного та комфортного освітнього
середовища для всіх здобувачів освіти (учнів школи та вихованців
дошкільних груп);
 зростання навчальних досягнень та рівня вихованості учнів;
 якісна підготовка вихованців старших дошкільних груп до навчання в
перших класах Нової української школи;
 формування ключових та предметних компетентностей учнів 1-5-х класів
(НУШ);
 створення умов для ефективної роботи педагогічних працівників
(використання ними інноваційних освітніх технологій, розробка
дидактичних матеріалів);
 підвищення рівня професійної компетентності педагогів;
 створення позитивного іміджу школи в соціумі, підвищення її
конкурентоздатності.