Структура та органи управління

Структура та органи управління закладу освіти 

 

Управління школою в межах повноважень, визначених законами здійснює:

 1. власник – Рівненська обласна рада;
 2. керівник закладу – директор;
 3. педагогічна рада школи;
 4. вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу – загальні збори трудового колективу.

 

Права і обов’язки власника

Власник закладу:

 1. затверджує статут (його нову редакцію);
 2. затверджує положення про конкурс на посаду директора школи та склад              конкурсної комісії;
 3. приймає рішення про проведення конкурсу на посаду директора закладу ;
 4. затверджує за поданням школи стратегію розвитку;
 5. затверджує кошторис, у тому числі обсяг коштів, що передбачається  на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;
 6. погоджує штатний розпис, розроблений на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 7. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю;
 8. здійснює контроль за дотриманням статуту;
 9. призначає за результатами конкурсного відбору переможця конкурсу на посаду директора на умовах строкового трудового договору, а також  звільняє з посади директора у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного строкового трудового договору;
 10. реалізує інші права, передбачені Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства.

 

Власник закладу зобов’язаний забезпечити:

 1. утримання та розвиток закладу, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;
 2. оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів».

 

Управління закладом освіти

 1. Керівництво поточною діяльністю школи здійснює директор, який призначається в установленому порядку Власником шляхом укладання контракту.
 2. Керівник вирішує усі питання діяльності школи з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.
 3. Керівник:

організовує діяльність школи;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності, матеріально- технічного забезпечення школи;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю школи;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування школи;

сприяє здоровому способу життя вихованців, учнів та працівників школи;

забезпечує виконання законодавства щодо прозорості та інформаційної відкритості школи, оприлюднення інформації про діяльність школи;

вирішує поточні питання роботи школи;

вирішує внутрішні кадрові питання;

організовує ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю; вирішує питання оплати праці працівників школи відповідно до законодавства України;

укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю школи;

накладає дисциплінарні стягнення на працівників школи;

зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників школи згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

вчиняє інші дії в порядку та межах, встановлених законодавством України.

 1. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками школи та здійснює контроль за їх виконанням.
 2. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені школи в межах чинного законодавства України.
 3. У разі відсутності Керівника його обов’язки виконує заступник :гідно із розподілом функціональних обов’язків. А у разі відсутності особи, що може виконувати обов’язки Керівника, його обов’язки виконує особа, визначена Власником в установленому порядку.
 4. Керівник та головний бухгалтер школи несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.
 5. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, школа у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

 

 

У школі діє колегіальний орган – педагогічна рада, яку очолює Керівник. Усі педагогічні працівники школи мають брати участь у засіданні педагогічної ради.

Організація діяльності педагогічної ради визначені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими документами.

Педагогічна рада школи:

 1. планує роботу школи;
 2. схвалює освітню (освітні) програму (програми) Спеціальної школи та оцінює результативність її (їх) виконання;
 3. формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 4. розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 5. приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти;
 6. обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 7. розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 8. ухвалює рішення щодо відзначення, морального заохочення учнів вихованців), працівників школи та інших учасників освітнього процесу;
 9. розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників школи та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 10. має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту школи та проведення громадської акредитації школи;
 11. розглядає інші питання, віднесені законом та цим Статутом до її повноважень.

Рішення педагогічної ради школи вводяться в дію наказами Керівника школи.

У Спеціальній школі можуть утворюватися та діяти органи самоврядування працівників спеціальної школи, органи учнівського самоврядування, органи батьківського самоврядування, інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу та піклувальна рада, повноваження, засади формування та діяльності яких визначаються законодавством та установчими документами спеціальної школи.

 

Трудовий колектив школи

 

 1. Трудовий колектив школи складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.
 2. Трудовий колектив школи формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.
 3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.
 4. Умови організації та оплати праці трудового колективу школи, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.
 5. Відносини між адміністрацією школи та трудовим колективом регулюються колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 6. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.
 7. Органом громадського самоврядування у школі є загальні збори (конференція) її колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
 8. Загальні збори:

обговорюють і пропонують Власнику зміни до Статуту;

розглядають, обговорюють і приймають колективний договір, зміни та доповнення до нього;

розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші важливі напрями діяльності школи;

вирішують інші питання згідно з чинним законодавством.

Позачергові загальні збори скликають:

члени трудового колективу (якщо цього бажають не менше третини працівників школи);

голова профкому;

власник закладу або орган, шо здійснює галузеве управління;

керівник школи.

Рішення загальних зборів оформлюється протоколом за підписами головуючого та секретаря зборів.

У школі можуть діяти також органи самоврядування здобувачів освіти, органи батьківського самоврядування, інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.